Cilt: 2 Sayı : 4
d
Determination of Chemical Compositions and Gas Production Values of Some Root and Tuber Crops from Market Wastes
Emrah KAYA,Adem KAMALAK

1.4K 129

Öz entr In this study, it was aimed to determine the chemical composition, gas production, methane production, organic matter digestibility and metabolisable energy values of some root and tuber crops obtained from markets. Potatoe, carrot, sugar beet, sweet potatoe, turnip, black carrot, radish and jerusalem artichoke obtained from the markets found in Kahramanmaraş province were used as study materials. Dry matter (DM), crude ash (CA), crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), ether extract (EE) analysis were performed on the collected materials and afterwards gas production values metabolic energy contents and organic matter digestibilities of study materials were calculated. The CA, DM, ADF, NDF, EE and HP of root and tuber crop wastes varied between 0.66 and 2.41 %, 7.36 and 21.60 %, 4.52 and 16.27 %, 12.58 and 34.30 %, 0.87 and 2.41 % and 5.11 and 19.01 % respectively. The net gas production of wastes varied between 65.74 and 84.66 ml. The metabolisable energy values of study materials ranged from 11.86 to 14.07 MJ kg-1 DM. The net methane production varied between 8.29 ml to 11.49 ml. The percentage of methane production ranged from 11.56 to 14.89 %. The OMD of root and tuber crop wastes ranged from 79.69 to 93.66 %. In this study, it is considered that the materials classified as waste may be evaluated in animal nutrition. However, it is thought that due to the chemical compounds contained in the waste material, the amount of use should be considered. It is also stated that there will be positive effects on the prevention of environmental pollution and waste. Bu çalışmada semt pazarları ve sebze meyve hallerinden elde edilen pazar artığı kök ve yumrulu yemlerin kimyasal kompozisyonları, gaz üretimi, metan üretimi, organik madde sindirim derecesi ve metabolik enerji değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma materyali olarak patates, havuç, şekerpancarı, tatlı patates, şalgam, siyah havuç, turp ve yer elması kullanılmış ve bu artık materyaller Kahramanmaraş ilinde kurulan semt pazarları ile sabit sebze meyve halinden elde edilmiştir. Toplanan materyallerin kuru madde (KM), ham kül (HK), ham protein (HP), asit deterjan fiber (ADF), nötral deterjan fiber (NDF), ham yağ (HY) analizleri yapılmış, gaz üretim (GÜ) değerleri bulunmuş ve bu değerlere bağlı olarak metabolik enerji (ME) içerikleri ve organik madde sindirim dereceleri (OMSD) hesaplanmıştır. Materyalin türü kimyasal kompozisyonu ve gaz üretim değerlerini önemli derecede (P<0.001) etkilemiştir. Kök ve yumrulu pazar artıklarının HK, KM, ADF, NDF, HY ve HP içerikleri sırasıyla % 0.66 ile 2.41, % 7.36 ile 21.60, % 4.52 ile 16.27, % 12.58 ile 34.30, % 0.87 ile 2.41 ve % 5.11 ile % 19.01 arasında değişmiştir. Kök ve yumrulu pazar artıklarının net gaz üretim miktarları 65.74 ile 84.66 ml, metabolik enerji içerikleri 11.86 ile 14.07 MJ kg-1, net metan üretimi 8.29 ml ile 11.49 ml ve metan gazı üretimi yüzdesel olarak 11.56 ile 14.89 arasında değişmiştir. OMSD içerikleri % 79.69 ile 93.66 arasında bulunmuştur.Araştırmanın sonucunda; atık olarak sınıflandırılan materyallerin hayvan beslemede değerlendirilebilineceği fakat içerlerinde bulunan kimyasal bileşiklerden dolayı miktarına dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca çevre kirliliği ve israfın önlenmesinde de olumlu etkileri olacağı belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: entrMarket wastes, Chemical composition, In vitro gas production, Methane, Organic matter digestibilityPazar artığı, Kimyasal komposizyon, In vitro gaz üretimi

Kaynakça

Albayrak M. 2009. Yaş meyve ve sebze pazarlama merkezleri: toptancı haller-pazarlar; Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’den örneklerle yapısı ve işleyişi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Yayın No:177, s:70, Ankara.