Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 56 Sayfalar 0 - 0 2016-01-28
TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
İsa BAYHAN,Kurban ÜNLÜÖNEN
14 261

Öz Turizm, ülke ve bölge ekonomilerine önemli katkılar sağlayan sektörlerden biridir. Güvenlik olgusunun insan yaşamının sürekliliği içindeki yeri bilindiği için turistik hizmet sunumundan söz edilirken turistlerin güvende olduğunu bilme arzusu temel unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir.Bu araştırmanın amacı yerli ve yabancı turistlerin güvenliğe ilişkin tutumlarının incelenmesidir. Bununla birlikte turist tutumlarının Türkiye’de turizm faaliyetlerine dahil olurken edindikleri güvenlik algılarında ne düzeyde etkili olduğunu ölçülmüştür. Alan araştırması, Türkiye’de turizmin yoğun olarak yaşandığı illerden biri olan Muğla ilinde yapılmıştır. 22 soruluk bir anket yardımıyla tesadüfi örneklem yoluyla oluşturulan 412 kişilik örneklem grubu incelenerek; Muğla ilini ziyaret eden turistlerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb. demografik özellikleri ile güvenlik tutumları arasındaki ilişkiler ifade edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nicel araştırma modellerinden tekil tarama ve ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Betimsel olarak, turistlerin demografik özellikleri ve güvenlik tutumlarına dair ölçümleri gerçekleştirilmiştir. İlişkisel modele göre ise, güvenliğe ilişkin tutumları, destinasyon tercihleri ve seçilen demografik özellikler arasındaki ilişki ölçülmüştür.Çalışma neticesinde turistlerin güvenliğe verdikleri önemin yaş, cinsiyet, öğrenim gibi değişkenlere göre farklılaştığı; turistlerin güvenliğe ilişkin tutumlarında Muğla’ya tekrar gelme durumlarına göre bir farklılık olduğu, ancak bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Arıkan, R. (2012). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
İsa BAYHAN
Kurban ÜNLÜÖNEN