Cilt: 18 Sayı : 71
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Zakir ELÇİÇEK

20 129

Öz Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarını incelemektedir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde olan bu araştırma kapsamında, Dicle Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimi almakta olan 120 öğrenciden Solak (2012) tarafından uyarlanan “Akıllı Tahtayı Kabul ve Kullanım Niyeti Ölçeği” aracılığıyla veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanmaya yönelik katılıyorum düzeyinde olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş ve öğretmenlik alanı değişkenleri arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı tahta, öğretmen adayları, olumlu tutum

Kaynakça

Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş., & Dede, A. (2014). FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-58
Zakir ELÇİÇEK