Yıl 2016, Cilt: 23 Sayı : 4 Sayfalar 0 - 0 2017-03-23
PEDİATRİK ÖNKOL KIRIKLARININ İNTRAMEDÜLLER ELASTİK ÇİVİ İLE TEDAVİSİ
Onur Kocadal,İsmail Murad Pepe,Hakan Yolaçan,Kubilay Uğurcan Ceritoğlu,Cihan Ergün,Zafer Güneş,Abdurrahman Sakaoğulları,Cem Nuri Aktekin
17 261

Öz Amaç: Önkol kırıkları, sık görülen pediatrik yaralanmalardandır. Bu kırıkların tedavisinde, açısal ve rotasyonel olarak uygun dizilim sağlanarak kaynamanın elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada pediatrik önkol kırığı nedeniyle intramedüller elastik çivileme (İEÇ) tekniği uygulanmış hastaların geriye yönelik değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Pediatrik dönem önkol kırığı nedeniyle Eylül 2013 – Aralık 2015 tarihleri arasında İEÇ tekniği uygulanmış, en az altı ay takipli 33 hasta (27 erkek, 6 kız; 15 sağ, 18 sol taraf) geriye yönelik değerlendirildi. Hastalara ait demografik veriler, gelişen majör komplikasyonlar ile radial eğim indeksi ve lokasyonu değerlendirildi. Bulgular: Ortalama takip süresi 19.1 ± 8.8 ay, ortalama yaş 10.6 ± 3.5 yıl idi. Bir olguda redüksiyon kaybı, 1 olguda refraktür ve 1 olguda kaynama gecikmesi olmak üzere toplam 3 olguda (%9) majör komplikasyon gelişti. Geriye kalan tüm olgularda tam pronasyon ve supinasyon ile kaynama elde edildi. Ortalama radial eğim noktası, radius uzunluğunun %63.8 ± 5.4’ ünde lokalize idi. Ortalama radial eğim indeksi ise %5.5 ± 1.2 idi. Tüm olgularda radial eğim indeksi normal sınırlar içerisinde idi. Sonuç: Pediatrik dönem önkol kırıklarının tedavisinde İEÇ tekniği, yüksek kaynama oranı ve kabul edilebilir komplikasyon oranı ile uygun bir tedavi yöntemidir. Anahtar kelimeler: Kanal içi çivi, önkol kırıkları, çocuk, kırık, tespit

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 23 Mart 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Onur Kocadal
İsmail Murad Pepe
Hakan Yolaçan
Kubilay Uğurcan Ceritoğlu
Cihan Ergün
Zafer Güneş
Abdurrahman Sakaoğulları
Cem Nuri Aktekin