Cilt: 19 Sayı : 73
BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Faik ARDAHAN,Selçuk GÜLEÇ

1.4K 129

Öz Araştırmanın amacı;  Bireyleri Motosiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır ve örneklem tüm Türkiye genelinden 947 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ardahan ve Güleç (2017) tarafından geliştirilen Bireylerin Motosiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği kullanılmış ve veriler sosyal medya üzerinden 1 Şubat 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında elektronik anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada tanımlayıcı istatistiklerin yanında ANOVA testi (F), Bağımsız Örneklem t testi (t)  kullanılmıştır. Analiz sonucunda gruplar arasında fark çıktığında bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için LSD testi kullanılmış ve sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Motor kullanıcılarının iyi eğitim aldığı, erkek oldukları, orta yaş düzeyinde olduğu, orta düzeyde gelire sahip oldukları, kamu ve özel sektörde çalıştıkları bulgulanmıştır. Sonuç olarak; cinsiyete, gelire ve medeni hale göre bireyleri motor kullanmaya motive eden faktörlerde istatistiki olarak anlamlı farklılık yokken, yaş ilerledikçe bireylerde Örnek Olma alt boyutunda, eğitim düzeyi azaldıkça Sosyalleşmek boyutunda, Emekli olanlarda Beğenilme/Takdir Edilme alt boyutunda, Motor Türüne göre Chopper kullanıcıları Motorun Gücünü Hissetme ve Beğenilme/Takdir Edilme alt boyutlarında farklılık oluşmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Motor Kullanımı, Motivasyonel Faktörler

Kaynakça

Ardahan, F. (2016). Volunteering as a Serious Leisure Activity: The case of AKUT. Mediterranean Journal of Humanities. 6(1): 47-61. DOI: 10.13114/MJH.2016119288.
Faik ARDAHAN,Selçuk GÜLEÇ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.