Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı : 4 Sayfalar 0 - 0 2015-10-16
THE SOCIO-ECONOMIC POSITIONS OF TEACHERS AND THE EFFECTS OF TEACHER CHARACTERISTICS ON STUDENT ACHIEVEMENT
Cemil CİFTCİ,Abdulvahap OZCAN
12 261

Öz entrThe most important role in the success of the curriculum in the education system belongs to teachers. The socio-economic conditions of teachers affects on the one hand the choice of profession and on the other hand their performance. In this context, the survey results that conducted with 270 teachers in Anatolian and Science high schools in Denizli have been analyzed. The results obtained are as follows: (1) The teaching profession is mostly preferred by family members especially with low levels of income and education. (2) There is a general consensus about the level of wages are low and the rise in wages will increase the performance. (3) The low level of wages negatively affects teachers’ spending for their personal development. (4) The lowness in income and education levels of parents of students weakens the student- teacher-parent relationship in solving problems of students and increasing their achievements. (5) It can be expressed that the Anatolian high schools and science schools entrance scores, the student-teacher ratio and the happiness and motivation levels of teachers are the most important factors.Eğitim sistemindeki müfredatların başarıya ulaşmasında en önemli rol öğretmenlere aittir. Öğretmenlerin sosyo-ekonomik koşulları bir taraftan mesleğin seçimini, diğer taraftan öğretmenlerin performanslarını etkilemektedir. Bu kapsamda, Denizli ilindeki meslek liseleri dışında kalan Anadolu ve Fen liselerindeki 270 öğretmenle yapılan anket sonuçları analiz edilmiştir. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Öğretmenlik mesleği özellikle gelir ve eğitim düzeyi düşük aile bireyleri tarafından daha çok tercih edilmektedir. (2) Ücret düzeyinin düşüklüğü ve ücretlerdeki artışın performansı arttıracağı konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır. (3) Ücret düzeyinin düşüklüğü öğretmenlerin kişisel gelişimleri için gelirlerinden ayırdıkları payları olumsuz olarak etkilemektedir. (4) Ebeveynlerin gelir ve eğitim düzeylerindeki düşüklük öğrencilerin sorunlarının çözümünde ve öğrenci başarısının arttırılmasında öğrenci-öğretmen-veli ilişkilerini zayıflamaktadır. (5) Öğrencilerin üniversiteye girişteki başarıları üzerinde Anadolu veya Fen liselerine girişteki aldıkları başarı puanlarının, öğrenciöğretmen oranının ve öğretmenlerin mutluluk ve motivasyon düzeylerinin en etkili faktörler olarak öne çıktığı ifade edilebilir. 1. GİRİŞ

Anahtar Kelimeler

entrTeacher characteristics, student achievement, teacher labour market, performance factors, teacher effectivenessÖğretmen özellikleri, öğrenci başarısı, öğretmen işgücü piyasası, performans faktörleri, öğretmen etkinliliği
Aaronson, D., Barrow, L., & Sander, W. (2007). Teachers and Student Achievement in the Chicago Public High
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 16 Ekim 2015
Bölüm Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ekim 2015


Makalenin Yazarları
Cemil CİFTCİ
Abdulvahap OZCAN