Yıl 2011, Cilt: 18 Sayı : 2 Sayfalar 67 - 71 2011-08-16
Maligniteye Bağlı İliak Arter Stenozunda Endovasküler Stent Tedavisi: Olgu Sunumu
Mehmet ÇALLIOĞLU,Mert KÖROĞLU,Naim ERİŞ
16 261

Öz Arteriyel patolojilerin endovasküler tedavisi, son yıllarda belirgin artış göstermiştir. Arter oklüzyonlarının sebebleri arasında kalp kaynaklı tromboemboli, kronik aterosklerotik periferik arter hastalığı zemininde gelişen akut trombüs, travma, iatrojenik patolojiler (arteriyel girim), eksternal bası (tümör, abse) ve diseksiyon bulunmaktadır. İlyak arter stenozlarının endovasküler tedavisinde genel olarak perkütan translüminal anjioplasti (PTA) ile yapılan rekanalizasyonlar uygulanır. Lokal intraarteryel tromboliz ve PTA ile tedavi veya primer stentleme ile rekanalizasyon da uygulanmaktadır. Endovasküler teknikteki gelişmeler ve sunulan çeşitli stent alternatifleri ile ilyak arter stenozlarının tedavisi güvenli ve kalıcı hale gelmiştir.Bu yazıda daha önce literatürde tarif edilmeyen, maligniteye bağlı sol eksternal ilyak arterde %99'a varan ciddi darlığın balonla genişletilebilen stent ile tedavi edilmesi sunulmaktadır.Anahtar kelimeler: İlyak arter stenozu, malignite, endovasküler stent tedavisiAbstractEndovascular Stent Treatment In Iliac Artery Stenosis Due To Malignancy: A Case ReportEndovascular treatment of arterial pathologies has shown a significant increase in recent years. Thromboembolism orginating from heart, acute thrombus based on chronic atherosclerotic peripheral arterial disease, trauma, iatrogenic pathologies (arterial puncture), external compression (tumor,abcess) and dissection are found among the reasons of arterial stenosis. In the endovascular treatment of iliac artery stenosis, generally recanalization made by percutaneous transluminal angioplasty (PTA) is applied. Local intraarteriel thrombolysis and treatment with PTA or recanalization by primer stenting are also applied. The treatment of iliac artery stenosis has become confident and perminent by the progresses in endovascular techniques and various stent alternatives.In this paper, balloon expandable stent treatment of serious (99%) stenosis in left external iliac artery due to malignancy, not having been defined in literature before, is presented.Key words: İliac artery stenosis, malignancy, endovascular stent treatment

Anahtar Kelimeler

Ýliak arter stenozu, malignite, endovasküler stent tedavisi
Tuncel E., Klinik Radyoloji, Nobel&Güneþ Týp Kitabevi Ltd. Þti. 2008; 206–209
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2011
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ağustos 2011


Makalenin Yazarları
Mehmet ÇALLIOĞLU
Mert KÖROĞLU
Naim ERİŞ