Cilt: 19 Sayı : 37
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ KAMU POLİTİKASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sinan GÜRCÜOĞLU

1.4K 129

Öz Türk kamu yönetiminde eğitim alanında kamu politikaları, etkisi ve kapsamı açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitimin, paydaşları göz önüne alındığında, ülkenin bütününü ilgilendiren, bugünü olduğu kadar geleceği de içine alan bir niteliği bulunmaktadır. Bu nedenledir ki eğitim, ülkenin geleceğine ilişkin kararlar verecek olan nesillerin yetiştirilmesi bakımından önemlidir. Önemi doğrultusunda da eğitimin kalitesini artırmak amacına yönelik olarak zaman zaman uygulanan politikalar üzerinde köklü değişikliklere gidilmekte ya da mevcut politikalar tümden kaldırılarak yerine yenileri getirilmektedir. Bu yola başvurulmasının nedenleri arasında ise ortaya konulan politikalarla eğitimin niteliği ve kalitesinde arzulanan sonuçlara ulaşılamaması başta gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında eğitim politikalarının özellikle insan kaynakları boyutunda sıkça değiştiği gözlenmektedir. Bu değişikliklerin ülke çapında geniş boyutlu etkileri bulunmakta gerek sivil toplum kuruluşları gerekse medya tarafından sık sık gündeme getirilmektedir. Son yıllarda uygulamaya konulan bu politikalardan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ülke gündeminde önemli yer tutan ve çeşitli taraflarca meşruiyeti üzerinde uzun süreli tartışmalara neden olan politikalardan biridir. Bu çalışmada; kamu politikası, kamu politikası analizi, kamu politikası sürecinin kavramsal boyutları açıklanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmenlik uygulanmasına ilişkin süreçler ele alınmaktadır. Ardından sözleşmeli öğretmen istihdamı politikası süreç modeline göre analiz edilmek suretiyle kamu politikası analizi bağlamında sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının Türkiye’nin eğitim alanında getirdiği yenilikleri, etkilerini ve önemini ortaya çıkarmak amaçlanmış, bu doğrultuda eleştiri ve öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Kamu Politikası Analizi, Kamu Politikası Süreci, Sözleşmeli Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı.Jel Kodları: I 28
Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Kamu Politikası Analizi, Kamu Politikası Süreci, Sözleşmeli Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı

Kaynakça

Akdoğan, A. A. (2011), Türkiye’de Kamu Politikası Disiplinin Tarihsel İzleri. Filiz Kartal (Ed.), Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (75-98). Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
Sinan GÜRCÜOĞLU