Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 38 - 49 2019-06-30
BIBLIOMETRIC STUDY OF BRANDS WITH THE RELEVANT PHD THESIS WRITTEN IN TURKEY
TÜRKİYE’DE MARKA İLE İLGİLİ YAZILAN DOKTORA TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİ
Yusuf ÖCEL
17 261

Anahtar Kelimeler

Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 1-24.Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar/Master's Degree Education in The Career Development of Teachers: Reasons of Preference and The Problems That They Face throughout The Process. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.Bakır, Ozan, N. (2013). Pazarlama Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Kategorik Olarak Değerlendirilmesi (1994-2012). Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri, 10(40).Barahona, I., Hernández, D. M., Pérez-Villarreal, H. H., & del Pilar Martínez-Ruíz, M. (2018). Identifying Research Topics in Marketing Science Along the Past Decade: A Content Analysis. Scientometrics, 117(1), 293-312.Bilgen, E. (2012). Marka toplulukları: Literatür taraması ve Harley Davidson örneği, İstanbul Journal of Social Sciences (2012) Winter: 2.Bozyiğit, S. ve Yaşa, E. (2012). Araştırmacıların Pazarlama Alanına Bilimsel Katkıları: Pazarlama Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Araştırma, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi Kitapçığı, 18- 21 Ekim, s.55-74.Chabowski, B. R., Samiee, S., & Hult, G. T. M. (2013). A Bibliometric Analysis Of The Global Branding Literature and A Research Agenda. Journal Of International Business Studies, 44(6), 622-634.Çatı, K., ve Öcel, Y., (2018) Türkiye’de Pazarlama ile İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, Journal of Business Research-Turk, 10/3 (2018) 508-519.Gürbüz, C., & Bozkurt, Ö. Ç. (2018) Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 1-23.Reynolds, T. J., & Phillips, C. B. (2005). In Search of True Brand Equity Metrics: All Market Share Ain't Created Equal. Journal of Advertising Research, 45(2), 171-186.Tektaş, Ö. Ö. (2010). Uluslararası Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmaların Kategorik Olarak Değerlendirilmesi: 1995-2010 Yılları Arası Literatür Taraması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 151-174.Umut, A. L., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19-47.White, E. C. (1985). Bibliometrics: From Curiosity To Convention. Special Libraries, 76(1), 35-42.YÖK Ulusal Tez Merkezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-4555-7035Yazar: Yusuf ÖCEL (Sorumlu Yazar)Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Yusuf ÖCEL