Yıl 2017, Sayı : 37 Sayfalar 33 - 70 2017-06-01
Kadınların Hadis Okuttuğu Mekânlar: el-Câmiu’l-Muzafferî Örneği
Nagihan EMİROĞLU
22 261

Öz İslâm tarihinde kadınlar her zaman aynı düzeyde olmasa da ilim hayatında aktifrol oynamıştır. Özellikle VII-X. (XIII-XVI.) asırlara tekabül eden Memlük coğrafyasındakadınlar, toplum içerisinde hatırı sayılır şekilde etkinliklerini hissettirmişler,diğer İslâmî ilimlerde olduğu gibi hadis ilminin öğretiminde de erkekhocalarla birlikte görev almışlardır. Nitekim Kudüs’ten göç ederek Dımaşk’taKāsiyûn dağı eteklerine yerleşen Makdisî ailelerinin öncülüğünde inşa edilen el-Camiu’l-Muzaferî, kadın-erkek pek çok hocanın katılımıyla gerçekleştirilen topludersler için önemli bir mekân olmuştur.Bu makale söz konusu dönemde kadınların, okuttukları eserlere düşülen semâkayıtlarından hareketle sadece evlerinde değil dârülhadis ve medrese gibi kurumlarınyanı sıra her kesimden insanın müşterek olarak kullandığı camilerde debirtakım ilmî faaliyetler sürdürdüklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Makaledebu dönemin kadın muhaddisleri tanıtılırken aynı zamanda okutulan kitaplar vederslere katılan öğrencilerin yaşı, bilgi düzeyi ve sayısı gibi özelliklerinden hareketledönemin ve toplumun ilim hayatına verdiği önemi yansıtan bilgiler desunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Kadın muhaddisler, hadis, semâ kayıtları, Makdisî/Kudâme ailesi, el-Câmiu’l-Muzafferî, Memlükler
Açıl, Berat, “Edebiyatın İlmi veya İlmin Edebiyatı: Carullah Efendi’nin Edebiyat KoleksiyonunuKenardan Okumak”, Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi veDerkenar Notları, ed. Berat Açıl, Ankara: Nobel Yayın, 2014, s. 339-70.
Birincil Dil
Konular Tarih
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Nagihan EMİROĞLU