Cilt: 9 Sayı : 4
BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA RİSK YÖNETİMİ VE RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ
RISK MANAGEMENT AND VALUE AT RISK ANALYSIS IN THE INDIVIDUAL PENSION FUNDS
Mert URAL,Türker ADAKALE

1.4K 129

Sosyal güvenlik sisteminin emeklilik ayağında yaşanan finansman güçlüklerini gidermek amacıyla geliştirilen bireysel emeklilik sistemi, 20. yüzyılda birçok ülke tarafından benimsenmiştir. Türkiye’de yeni olan bireysel emeklilik sistemine ilişkin ayrıntılı yorum yapılabilmesi için sistemde yer alan fonlara ve şirketlere ait risk analizlerinin yapılması gereklidir. Çalışmada, öncelikle bireysel yatırımcının bir şirketin farklı tipteki fonlarının tümünden oluşturduğu hipotetik portföye; daha sonra ise, farklı şirketlerde ancak aynı tipteki fonlara yatırım yaptığı hipotetik portföye göre karşılaşabileceği kayıplar Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizde toplam 11 şirket ve bu şirketlere ait toplam 98 adet fonun 2007 yılı günlük kapanış fiyatları dikkate alınmıştır. Ayrıca, şirket portföyü içinde yer alan her bir fonun toplam risk içindeki payını gösteren Marjinal RMD değerleri de hesaplanmıştır. Sonuçta, hisse senedi fonlarının toplam riski en fazla artıran; buna karşın, kamu borçlanma aracı fonlarının ise toplam riski en az artıran fonlar olduğu anlaşılmıştır
The individual pension system, which was developed for the purpose of removing financial difficulties in social security system’s pension base, had been applied by numerous countries in 20th century. In order to make detailed interpretations regarding the individual pension system, which is new for Turkey, it is necessary to perform risk analyses for the funds and the firms taking part in the system. In this study, it is aimed to analyze the losses for the individual investor by applying the Value at Risk (VaR) method; initially to a hypothetical portfolio containing various kinds of funds entirely in an individual pension firm, and afterwards to a hypothetical portfolio containing the same kind of funds in various individual pension firms. During the analysis, 11 firms and totally 98 funds daily closing prices in the year 2007 have been considered. Furthermore, the Marginal VaR amounts indicating the proportion of each fund in total risk were estimated. In conclusion, it is understood that the stock funds are the factors which increase the total risk maximally; whereas the public borrowing instruments increase it minimally
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ACERBI, C. ve TASCHE, D. (2002): “On The Coherence Of Expected Shortfall”,
Mert URAL,Türker ADAKALE