Yıl 2012, Cilt: 19 Sayı : 2 Sayfalar 43 - 46 2012-08-07
BRUSELLOZ OLGULARINDA SİTOKİN DÜZEYLERİ
Kemal Avsar
21 261

Öz Bu çalışmada komplikasyon gelişen ve komplikasyon gelişmeyen bruselloz olgularında takipte kullanılabilecek sitokin benzeri bir parametre bulunması amaçlanmıştır. Yirmiiki komplikasyonlu, 18 komplikasyonsuz bruselloz hastası ile yaş, meslek, cinsiyet açısından benzer olan 40 sağlıklı erişkin çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma gününde bruselloz olgularının tedavi öncesi serumları ile kontrol grubunun serumlarında IL-2, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlenmiş olup, gruplar arasındaki karşılaştırmalarda Mann-Whitney U ve student's t testi kullanılmıştır. Hasta grubundaki IFN-γ düzeylerinin daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p=0,011). Komplikasyonlu gruptaki TNF-α düzeylerinin komplikasyonsuz grup ile karşılaştırıldığında daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p=0,013). Çalışmamızda bulduğumuz sonuçlara dayanarak komplikasyonlu bruselloz olgularında TNF-α düzeylerinin dikkate alınması gerektiği inancındayız. Hasta grubunda IFN-γ düzeylerinin yüksek bulunması literatürdeki verilere benzer şekilde brusellozda Th1 tip hücresel immun yanıtın daha ön planda olduğunu desteklemektedir.Anahtar Kelimeler: Bruselloz, immunite, sitokin

Anahtar Kelimeler

Bruselloz, immunite, sitokin
Baysal B. Brucella. Ustaçelebi Þ(ed). Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1. Baský Ankara:Öncü Basýmevi 1999; 571-577.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 7 Ağustos 2012
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Ağustos 2012


Makalenin Yazarları
Kemal Avsar