Cilt: 10 Sayı : 37
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS' REFLECTIVE THINKING TENDENCIES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Abdullah ŞAHİN

25 129

Öz Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, 1. ve 4. sınıf düzeyinde toplam 102 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini belirlemek üzere, Semerci (2007) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan "Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE)" ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 16 for Windows paket programında, tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden ortalama-standart sapma ve t testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin birinci sınıfta öğrenim görenlere oranla daha yüksek düzeyde olduğu; cinsiyet değişkeninin yansıtıcı düşünme eğilimine herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı öğretim, Türkçe eğitimi, Öğretmen adayları, Yansıtıcı düşünme.
Abstract The aim of this study is to determine the level of pre-service Turkish teachers' reflective thinking tendency and to evaluate this level according to the gender and class variables. The sample of the study consists of totally 102 freshman and senior pre-service teachers studying at Kazım Karabekir School of Education, Atatürk University in 2009-2010 school terms. In the study, to ascertain the reflective thinking tendency of the pre-service teachers, ''Reflective Thinking Tendency of Teachers and Pre-Service Teachers Scale'' which was first developed by Semerci (2007) was used as data collection tool. The data collected through this scale were analyzed and assessed by SPSS 16 program and t-test values, standard deviation were analyzed. As a result of the study, it was found that senior pre-service teachers had a higher level of reflective thinking tendency than their freshman peers and that gender variable had nothing to do with reflective thinking tendency. Key Words: Reflective Teaching, Turkish Teaching, Pre-service teachers, Reflective Thinking
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abdullah ŞAHİN