Yıl 2020, Cilt: 19 Sayı : 73 Sayfalar 105 - 121 2020-01-26
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI VE SALDIRGANLIĞI AÇIKLAMADA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN ROLÜ
Ahmet Bedel,Gökhan GÜLER
22 261

Öz Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin başa çıkma stratejileri, zorbalık ve saldırganlık puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ayrıca başa çıkma stratejilerinin zorbalığı ve saldırganlık puanlarını açıklamada anlamlı bir yeri olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla, 419 ortaokul öğrencisine Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği, Zorbalık Ölçeği ve Saldırganlık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, bağımsız t testi, pearson momentler çarpım korelâsyonu ve regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, erkek ve kız öğrenciler arasında alt boyutların puan ortalamalarında anlamlı farklılığın olmadığı, Başa Çıkma Envanterinin aktif başa çıkma boyutu ile saldırganlık arasında orta düzeyde negatif, olumsuz başa çıkma boyutu ile zorba, kurban ve saldırganlık puanları arasında orta düzeyde pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, zorba, kurban ve saldırganlık puanlarının en güçlü yordayıcısının olumsuz başa çıkma stratejisi olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin yapıcı ve işlevsel başa çıkma stratejilerini arttırmaya yönelik yapılması planlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel ve grup rehberliği etkinliklerine yer verilmesinin önemine vurgu yapılarak tartışılmış ve bu konuda yapılacak sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Ortaokul öğrencileri, zorbalık, saldırganlık, başa çıkma stratejileri
Alikasifoglu, M., Ercan, O., Erginöz, E., & Kaymak, D. A. (2004). Violent behavior among Turkish high school students and correlate of physical fighting. European Journal of Public Health, 14(2), 173-177.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-4215-9290Yazar: Ahmet Bedel (Sorumlu Yazar)Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-5094-9658Yazar: Gökhan GÜLER Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : KIŞ


Makalenin Yazarları
Ahmet Bedel
Gökhan GÜLER