Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 59 Sayfalar 0 - 0 2016-10-25
ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ
Yücel ÖKSÜZ,Elif GÜVEN DEMİR,Adem İCİ
29 261

Öz Bu çalışmada ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının “çok kültürlü eğitim” kavramına ilişkin metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik esas alınarak seçilmiştir. Buna göre, Samsun iline bağlı ilkokullarda görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlköğretim bölümünde 5 anabilim dalında (Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) ve Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık Rehber Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adayları örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu bir görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formunda “Çokkültürlü eğitim ……… gibidir; çünkü …….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma verileri içerik analiz tekniği ile analiz edilecektir. Araştırma sonuçları öğretmen ve öğretmen adaylarının 71 farklı metafora sahip olduklarını göstermektedir. Metaforlar incelendiğinde öğretmen ve öğretmen adaylarının sahip oldukları metaforların 6 farklı kategoride toplandığı görülmektedir. Bunlar, Başkalarını Anlamaya Yönelik Perspektif Kazanmak Olarak Çokkültürlü Eğitim, Çok Boyutlu Bilgi Birikimi Gerektirmesi Açısından Çokkültürlü Eğitim, Farklı Olan Hakkında Bilgi Sahibi Olmak olarak Çokkültürlü Eğitim, Bireysel Farklılıkları Temele Alması Açısından Çokkültürlü Eğitim, Farklılıkların Oluşturduğu Zenginliğe İmkan Vermesi açısından Çokkültürlü Eğitim, Ülkelerin Birliği için Tehlike olması Açısından Çokkültürlü Eğitim.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Yücel ÖKSÜZ
Elif GÜVEN DEMİR
Adem İCİ