Cilt: 1 Sayı : 24
d
Osmanlı Devletinde Merkez-Taşra İlişkisi Bağlamında Avarız, Nüzul ve Sürsat Vergileri (Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Kayseri Sancağı)
AVÂRIZ, NÜZUL AND SÜRSAT TAXES IN THE OTOMAN EMP RE IN THE CONTEXT OF PROVINCE-CENTRAL RELATIONS (ACCORDING TO THE ER YYE REGISTERIES OF KAYSERI SANJAK IN SEVENTEENTH CENTURY)
Hava SELÇUK

1.4K 129

Şer'iyye Sicilleri kullanılarak Karaman Eyâletine bağlı Kayseri Sancağı'nda uygulanan avârız, nüzul ve sürsat vergileri incelenmiştir. Kadı tarafından idare edilen kazâlar merkezî yönetimin küçük bir nüvesini teşkil etmekteydi. Kadı , avârızhânelerin tespitinde birinci derecede karar mercii idi. Ayn zamanda Sultan'ın yasal otoritesinin temsilcisi idi. Kadı , köy ve kasabalardaki avârızhâneleri teker teker tespit etmekteydi. Bu çalışmada Kayseri deki bir avârızhânesinin kaç gerçek hâneden oluştuğu tespit edilerek XVII. yüzyılda sürsat, nüzul vergilerinin Kayseri'deki yansımaları incelenmiştir.
This paper uses er iyye registries to examine avâr z, nüzul and sürsat taxes in Kayseri sanjak of Karaman province. Civil and judicial administration was carried out under a seperate parallel system of small municipal or rural units called kazâs administered by a kad . One of the main responsibilities of the kad s was to enter all avâr zhâne in a register and to inform the government about them. The kad s represent the legal authority of sultan. It was the kad that had to prepare a register of distribution assigning the amount of each village and town district to contribute towards the sum demanded by the government. The number of gerçekhânes in a avâr zhâne unit varied over time and place, according to the er iyye registries in this study we determined their numbers in Kayseri. This paper examines reflections of sürsat and nüzul taxes in Kayseri in the XVII. Century
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça