Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 27 Sayfalar 253 - 274 2014-06-01
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PATERNALIST LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
PATERNALİST LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A. Aslan ŞENDOĞDU,Meral ERDİRENÇELEBİ
32 261

Paternalistic leadership is a leader profile that is described as being authoritarian, taking responsibility, making decisions directly, predominantly charitable and helpful and at the same time fatherly and sometimes harsh and sometimes lenient. On the other hand, when employees exhibit behavior aimed at benefiting the organization and devote themselves to the organization beyond their job definition in order to enable the organization to function better, this is called organizational citizenship behavior. The purpose of the study is to reveal whether there is a relationship between paternalistic leadership and organizational citizenship behavior in businesses operating in Konya. To this end, data obtained from a survey administered to 261 people were evaluated after they were subjected to frequency analysis, exploratory factor analysis, and correlation and regression analyses.
Paternalist liderlik, takipçileri tarafından otoriter, sorumluluk alan, doğrudan karar verici ve yardımsever görüntüsü baskın özellikler gösteren, aynı zamanda tatlı-sert babacan bir lider profili çizmektedir. Diğer yandan, işgörenin örgütün daha verimli faaliyet göstermesine yönelik, kendisine yüklenen görev tanımının da ötesine geçerek, örgüt için fayda sağlayacak davranışta bulunması ve kendini örgüte adaması, örgütsel vatandaşlık davranışı olarak ifade edilmektedir. Araştırmanın amacı; Konya ilinde faaliyet gösteren işletmelerde Paternalist liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Amaca yönelik olarak, 261 kişi üzerinde gerçekleştirilen anket çalışması sonucu elde edilen veriler; frekans analizi, açımlayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
A. Aslan ŞENDOĞDU
Meral ERDİRENÇELEBİ