Cilt: 1 Sayı : 39
Ortaöğretim Öğrencilerinin Özerklik Düzeyleri İle Kendini Ayarlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
THE SURVEY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUTONOMY LEVELS AND SELF MONITORING LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Çiğdem SESLİ

22 129

Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerinin özerklik düzeyleri ve kendini ayarlama düzeylerini tespit etmek, bu düzeylerin çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve özerklik düzeyleri ile kendini ayarlama düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde olan bu çalışmanın evrenini 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Kayseri il merkezinde yer alan Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki Anadolu Liseleri ve Meslek Liselerinin 9 ve 12. sınıfındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma belirlenen bu evren içinden tabakalı örnekleme yoluyla seçilen 431 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için öğrencilere Kişisel Bilgi Formu verilmiş, Ergen Özerklik Ölçeği ve Kendini Ayarlama Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler 0,05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin davranışsal özerklik düzeylerinin duygusal özerklik düzeylerinden daha yüksek olduğu, öğrencilerin cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi ve anne eğitim düzeyine göre özerklik düzeyinin farklılaştığı ancak kendini ayarlama düzeylerinin anne eğitim düzeyi dışında diğer değişkenler açısından anlamlı farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra bu çalışmada öğrencilerin özerklik düzeyleri ile kendini ayarlama düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p> 0,05) tespit edilmiştir
The purpose of this study is to determine the autonomy levels, and self monitoring levels of secondary school students; also to determine if these levels are changing or not according to different variations; in addition, the aim of this study is to put forward the relationship between autonomy levels and self monitoring..The surrounding of this study, which is based on the Relational Screening Model, includes the students who have been studying at 9th and 12th grades of Anatolian High Schools and Vocational High Schools at Melikgazi, Kocasinan and Talas towns in Kayseri during 2012-2013 Academic year. The research was carried out among the 431sample students who were selected by Stratified Sampling Method. The Personal Information Forms were distributed to students. Moreover, Adolescent Autonomy Scale, and Self Monitoring Scale were applied to them. The data obtained by the research was analyzed by SPSS 17.0 software at 0,05 significance level. The results of the analyses reveal that the behavioural autonomy levels of these students are higher than their emotional autonomy levels; the emotional autonomy levels of these students differ according to their genders, their class levels and their mothers’ education levels, but it was found out that Self-monitoring levels do not have a meaningful diversity in terms of the other variations except their mothers’ educational levels. In addition to this; by this survey it was stated that there is no relationship between the students’ autonomy and self monitoring levels (p>0.05)
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akyüz, D. “Ergenlerin Ebeveynlerle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Çiğdem SESLİ