Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı : 22 Sayfalar 225 - 234 2017-12-31
MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES
Esra DALKIRAN
32 261

Öz Bu çalışmanın amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik eğitimi ve resim eğitimi öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının, öğrencilerin bölüm, cinsiyet, çalgı ve mezun olunan ortaöğretim değişkenlerine göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada; veri toplama aracı olarak, McClellan ve Conti (2008) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Babacan (2012) tarafından yapılmış 27 maddeden oluşan “Çoklu Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin istenilen değişkenlerini tespit etmek için bilgi formu hazırlanmıştır. Ölçek, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 76 öğrenci ve Resim Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 65 öğrenci olmak üzere toplamda 141 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel analizler, grupların zeka alan karşılaştırılmasında ise ANOVA ve independent sample-t testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS (Ver.22) paket programından yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerden elde edilen sonuçlara göre; bölüm değişkenine göre, içsel ve müziksel zeka alanlarında müzik eğitimi öğrencilerinin lehine, sözel zeka alanında resim eğitimi öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Müzik eğitimi öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre,  varoluşçu zeka alanında erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık oluşurken resim eğitimi öğrencilerin cinsiyet değişkeninde anlamlı farklılık oluşmamıştır. Müzik eğitimi bölümü öğrencilerinin çalgı değişkenine göre zeka alanlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin mezun olunan ortaöğretim değişkenine göre zeka alanlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler

Çoklu Zekâ, Müzik Eğitimi, Resim Eğitimi
Altunışık, Remzi - Coşkun, Recai - Bayraktaroğlu, Serkan- Yıldırım, Engin (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Aralık


Makalenin Yazarları
Esra DALKIRAN