Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 115 - 127 2012-04-01
EVALUATİON OF RESİLİENCE LEVELS OF THE TURKISH COACHES
TÜRK ANTRENÖRLERİN YILMAZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Hüseyin KIRIMOĞLU,Gülşen Filazoğlu ÇOKLUK,Yunus YILDIRIM
20 261

The aim of the present research was to evaluate resilience levels of the coaches who were employed at Province Directorate of Youth and Sports of General Directorate of Youth and Sports. Resilience Scale developed by Gürgan (2006) and "Personal Information Form" developed by the researchers were used in order to determine the resilience levels of the coaches. The population of the research was consisted of coaches employed at Province Directorate of Youth and Sports (from 81 cities). The sample of the research was made up by a total of 360 coaches (73 female coaches and 287 male coaches out of 31 different sports branches) who were working actively in 38 city centers and were selected with random sampling method. As a result, we could not find any significant difference between resilience levels of the participant coachs and sex, marital status, being a coach of team sports or individual sports. However, the comparison of educational status and the total scores and subscale-scores obtained from the Resilience Scale yielded a significant difference between coaches with high school degree and those with graduate and master's degree in favor of coaches with graduate and master's degree (p
Bu çalışma ile, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün (GSGM), Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri (GSİM) bünyesinde görev yapan antrenörlerin yılmazlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada antrenörlerin yılmazlık düzeylerini belirlemek için Gürgan (2006) tarafından geliştirilen "Yılmazlık Ölçeği" ve araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde hizmet veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (81 İl) antrenörleri oluştururken, örneklem grubu ise bu illerden tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmiş 38 il merkezinde faal olarak görev yapan 31 farklı branştan 73'ü kadın ve 287'si erkek olmak üzere genel toplamda 360 antrenör oluşturmuştur. Sonuç olarak; araştırmaya katılan antrenörlerin cinsiyet, medeni durum, takım ya da bireysel spor antrenörü olması değişkenleri açısından yılmazlık düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Buna karşın, katılımcıların eğitim durumları ile yılmazlık ölçeği toplam ve alt boyutlarından elde etmiş oldukları puanların karşılaştırılmasında ortaöğretim eğitimi almış olanlarla ile lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olanlar arasında p

Anahtar Kelimeler

Akbayır, K. & Taş, Z. (2009). Türkiye’de matematik eğitimi ve öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Journal of Qafqaz University. 26 (1), 190-197.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Hüseyin KIRIMOĞLU
Gülşen Filazoğlu ÇOKLUK
Yunus YILDIRIM