Yıl 2010, Cilt: 9 Sayı : 32 Sayfalar 221 - 253 2010-06-01
EVALUATION OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS USING BRAIN DOMINANCE ANALYSIS: EXAMPLE OF INONU UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMIC
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BEYİN BASKINLIK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
Erkan Turan DEMİREL,Mehmet TİKİCİ
13 261

Abstract In the present study, the entrepreneurship characteristics of university students were analyzed and evaluated using a brain dominance analysis. The objective of the study was to determine whether entrepreneurship characteristics can be explained with the dominant part of the brain. A questionnaire was administered to Business Administration students enrolled at Inonu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. The study found that right brain functions of the students were more powerful than left brain functions. The findings were consistent with the following view: "In the formation and development of entrepreneurial characteristics, right brain functions are more effective than left brain functions". Key Words: Entrepreneurship, Brain Dominance Analysis, Department of Business Administration, University Students
Öz Çalışmada, üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri, beyin baskınlık analizi değerleri ile birlikte ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Öncelikli olarak; "girişimcilik özelliklerinin beynin baskın olan yönü açısından açıklanabilir olup olmadığını yani girişimcilik özellikleri ile beynin baskın olan tarafı arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak" amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin sağ beyin fonksiyonlarının sol beyin fonksiyonlarından güçlü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, "girişimcilik özelliklerinin oluşmasında ve gelişmesinde sağ beyin fonksiyonlarının sol beyin fonksiyonlarına göre daha etkili olduğu" görüşünü destekler nitelikte bulgulara erişilmiştir. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Beyin Baskınlık Analizi, İşletme Bölümü, Üniversite öğrencileri

Anahtar Kelimeler

Abdullaeva, Feruzahon (2007). Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ve İş Değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırılması. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Erkan Turan DEMİREL
Mehmet TİKİCİ