Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 77 - 104 2019-11-22
Poujade ve Sarı Yelekliler Hareketlerinin Vergi Grevi/Verginin Reddi Olguları Etrafında Analizi
Recep TEMEL
11 261

Öz Vergi Grevi ve Verginin Reddi olguları maliye yazınına 1950’liyıllarla birlikte girmiştir. Bu yıllarda Fransız vergi mükellefleri P. Poujadeliderliğinde örgütlenmiş ve aşırı vergi yükünün oluşturduğu vergi baskısıylaFransız hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye başlamışlardır. Buprotestolar başlangıçta kısmen kanun dışı yöntemlerle yapılmışsa da hareketintoplumsallaşmasıyla birlikte önce bir sivil toplum kuruluşu, sonrasında da bir siyasîparti çatısı altında kanuni yöntemlerle sürdürülmüştür.Sarı Yelekliler Hareketi ise Fransız Hükümetinin ağırlıklı olarakekonomik/malî uygulamalarına karşı 2018 Kasım ayında başlatılmış ve hızlaFransa geneline oradan da diğer ülkelere yayılan protesto hareketleridir.Başlangıcında makul yöntemlerin kullanıldığı hareket, kitleselleşmeyle birliktedemokratik olmayan ve de kanun dışı yöntemleri de protesto aracı olarakkullanmaya başlamıştır. Buçalışmada öncelikle Vergi Grevi ile Verginin Reddi kavramlarının Türk maliyeyazınında ifade ettikleri anlamlar ve anlam değişmeleri üzerinde durulmuştur.Ayrıca bu iki kavram arasındaki farklar net olarak ortaya konulmuş vekavramlara ilişkin yeni tanımlar yapılmıştır. Yapılan bu tanımlar ışığındaPoujade ve Sarı Yelekliler hareketleri değerlendirilmiştir. Budeğerlendirmelere göre Poujade ve Sarı Yelekliler hareketlerinin, VergiGrevinden öte birer Vergi İsyanı niteliği taşıdıkları sonucuna varılmıştır.Zira her iki harekette de kamu otoritesine karşı kanun dışı ve demokratikteamüllere aykırı araçlar kullanılmak suretiyle çok ciddi düzeyde mal ve cankayıplarına (Özellikle Sarı Yelekliler Hareketi’nde 11 ölü) sebep olunduğutespit edilmiştir. Verginin Reddi bağlamında ise her iki hareketin gerçekleştirdiğigösteriler sonrasında hükümetlerin tepkilere sebep olan düzenlemelerden geriadım atarak vergi mükellefleri lehine düzenlemeler yaptıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Sarı Yelekliler Hareketi, Vergi Grevi, Verginin Reddi, Poujade Hareketi, Fransa
Aktan, C. C. (Ocak 2012). Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı. Çimento İşveren Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 14-22.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 22 Kasım 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Recep TEMEL