Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 527 - 532 2017-03-31
Hastanede Yatan Hastaların Kronik Hastalık Bakımının Değerlendirilmesi
Semra AY,Pınar ARPACI
14 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıkprofesyonellerinin kronik hastalık bakımını hasta perspektifindendeğerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmaKasım-Aralık 2015 tarihleri arasında, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa SultanHastanesi dahiliye kliniklerinde yatan, çalışmaya katılmayı kabul eden hastalarile gerçekleştirilmiştir (n=211). Verilerin toplanmasında sosyo-demografik bilgiformu ve Kronik Hastalık Bakımı Değerlendirme Ölçeği (KBDO)- Hasta Formukullanılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 18.0 programı kullanılarak, student ttesti, tek yönlü varyans analizi (Kruskal Wallis), Mann Whitney U iledeğerlendirilmiştir.Bulgular: Ölçeğin iç tutarlılığına aitCronbach alfa katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Ölçek ortalama puanı2.65±0.57’dir (min.:1.20, mak.:3.76). Kronik hastalık bakımınıdeğerlendirmeölçeği alt-boyut puan ortalamaları; hasta katılımı 2.14±0.69,karar verme desteği 2.13±0.65, amaç belirleme/rehberlik 3.10±0.99, problemçözme 2.78±0.75, izlem/koordinasyon 3.09±1.11 olarak belirlendi. Ölçek ortalamapuanı ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p<0.05). Ölçek ortalamapuanı ile hangi kronik hastalığa sahip olduğu (1.sırada kalp hastalığı),gelir-gider durumu arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05).Sonuçlar: Kronik hastalığı olanbireylerin, ölçek ortalama puanı ile hastanın sahip olduğu kronik hastalık tipive gelir durumu sağlık bakım algısını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler

Kronik hastalık, Hastane, Sağlık Bakım Hizmetleri, PACIC, Hastalık yönetimi
Rijken M, Bekkema N, Boeckxstaens P, Schellevis FG, De Maeseneer JM and Groenewegen PP. Chronic Disease Management Programmes: an adequate response to patients needs? Health Expect.2014; 17(5): 608–621.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Semra AY
Pınar ARPACI