Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 2 Sayfalar 271 - 276 2018-04-22
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI VE DENTAL MATERYALLERE ETKİLERİ
Tahir KARAMAN,Bekir EŞER,Sedat GÜVEN,Tuba TALO YILDIRIM
19 261

Öz Radyolojikgörüntüleme yöntemlerinden biri olan Man- yetik Rezonans Görüntüleme,hastalıkların tanısına çok önemli katkıları bulunmasından dolayı yaygın birşekil- de medikal alanda kullanılmaktadır. Bu görüntüleme tekniğinde kuvvetlimanyetik alan oluşması ve vücutta bulunan metalik objelerin bu manyetik alandanetkile- şimleri hasta açısından potansiyel sağlık riskleri oluştu- rabilmektedir.Diş hekimliği alanında yaygın bir şekilde kullanılan Dental implantlar,Ortodontik braketler ve teller, Metal destekli sabit ve hareketlirestorasyonlar vb. gibi içeriğinde metal bulunan objelerin varlığında ManyetikRezonans Görüntülemesi esnasında oluşabi- lecek manyetik alan etkileşimlerininyeterince bilinmesi gerekir. Görüntüleme esnasında hasta açısından oluşa- bilecekriskleri en asgari düzeye indirebilmek için vü- cutta bulunan ve manyetikalandan etkilenen metalik objeler ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasıgerekir. Anahtar Kelimeler: Manyetik RezonansGörüntüleme, dental alaşımlar, manyetik alan etkileşimiMAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DENTISTRY ANDITS EFFECT ON DENTAL MATERIALSABSTRACTMagneticresonance imaging (MRI) is one of the radiologic imaging techniques, usingwidely in medical field due to significant contribution to the diagnosis ofdiseases. Formation of the strong magnetic field and its interaction withmetallic objects in the body may cause potential risks for patient. In thepresence of metal containing objets in dentistry such as dental implants,orthodontic brackets and wires, metal-supported fixed and removablerestorations, adequate information about the features of magnetic field and itsinteraction with the metallic objects should be known. To take necessarymeasures related with the magnetic field interactions, will reduced risk levelduring imaging.Keywords: Magnetic Rezonance  Imaging, dental alloys, magnetic fieldinteractions

Anahtar Kelimeler

Manyetik Rezonans Görüntüleme, dental alaşımlar
1. Hubálková H, Serna P, Linetskiy I, Dostálová Tj. Dental alloys and magnetic resonance imaging. Int Den J 2006;56:135-41.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 22 Nisan 2018
Bölüm Derleme
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Tahir KARAMAN
Bekir EŞER
Sedat GÜVEN
Tuba TALO YILDIRIM