Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfalar 37 - 51 2019-07-30
TÜKETİCİNİN HELAL TÜKETİM KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
Bayram TOPAL,Hasan ŞAHİN
7 261

Öz Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Özellikle gıda maddelerinin seçiminde genel olarak, hayat tarzı, kültür, din, diyet ve sağlık sorunları öne çıkmaktadır.  Müslümanlar açısından gıda maddesi tercihinde en önemli unsur gıdanın dini yönden helal olup olmadığıdır. Helal kavramı İslam inancına göre yapılması yasaklanmamış, meşru görülmüş her türlü fiiliyat olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada tüketicinin helal gıda konusundaki görüş ve düşünceleri araştırılmıştır. Araştırma Sakarya ilinde gönüllü katılım esasına dayalı tesadüfi olmayan örnekleme tekniği ile anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması 312 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler öncelikle betimsel istatistikler ve frekans serileri şeklinde tasvir edilmiştir. Daha sonra t testi ve varyans analizi uygulamaları ile tüketicilerin demografik özellikleri ve helal gıda konusundaki düşünceleri analiz ve test edilmiştir. Yapılan analizlerde helal gıdanın tüketici davranışlarına olan etkisi incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler

Helal Gıda, Tüketici Tercihleri, İstatistik Analiz
Abd Rahman, A., Asrarhaghighi, E. ve Ab Rahman, S. (2015), Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, Religiosity, Attitude and Intention, Journal of Islamic Marketing, 6(1), 148-163.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-3521-4266Yazar: Bayram TOPAL Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8915-000XYazar: Hasan ŞAHİN Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Temmuz 2019


Makalenin Yazarları
Bayram TOPAL
Hasan ŞAHİN