Cilt: 10 Sayı : 35
TÜRKİYE'DE VE OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİM HARCAMALARI
EDUCATION EXPENDITURES IN TURKEY AND OECD COUNTRIES
İ.bakır ARABACI

28 129

Öz Eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkileri eğitim harcamalarını önemli kılmaktadır. OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının hemen hemen tamamını kamu harcamaları oluştururken, Türkiye'de kamu harcamalarının yeterli olmaması, özel harcamaların oranını artırmaktadır. Türkiye'de eğitim kurumlarına yapılan kamusal harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'ya Oranı (The ratio of MONE's butged in GDP) OECD ülkeleri ortalamasının hemen hemen yarısına eşittir. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması açısından Türkiye, OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. Aynı durum okullulaşma oranlarında da görülmektedir. Eğitimden yararlanmakta olan nüfusun büyüklüğü, eğitim sektörü içerisinde çalışan personel sayısının fazlalığı, bölgelerarası eşitsizlikler, Gayri Safi Milli Hasıla oranı gibi birçok etken, Türkiye'de eğitime yeterli kaynak ayrılması ve dağılımında sorunlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Eğitim Harcamaları, kamu eğitim harcamaları, Türkiye, OECD ülkeleri,
Abstract The effects of education on individuals and society makes the education expense important.In OECD countries public expenditures constitude nearly all of the educational expense but in Turkey lack of public expenditures increases the private expense. The ratio of MONE's budget in GDP in Turkey is nearly the half of the OECD countries. Turkey is in the last rank amoung the OECD countries in the educational expense per student. The same situation is seen in the schooling rate.Many factors such as the largeness of the population utilizing from education, abundance of the staff working in educational sector, regional inequality and the rate of national income cause so many problems in allocating and distributing the resorces. KEYWORDS:Education Expenditures, Public Educations Expenditure, Turkey, OECD Countries
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akdoğan, A., (1989). Kamu Maliyesi, Ankara,Gazi Üniversitesi Yayınları.
İ.bakır ARABACI