Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 31 Sayfalar 93 - 113 2016-06-01
EFQM EXCELLENCE MODEL AND AN APPLICATION IN THE FURNITURE SECTOR
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL,Burcu ORALHAN
15 261

Businesses are changing day by day and difficult to be able to keep up with the evolving world economy. This is why the company has focused on improving the performance and productivity improvement efforts. If the failure is not provided continuity in the improvement work, it is known to be inevitable. In order to ensure the continuity of the business it is required to make the self-assessment. EFQM excellence model, one of the self-assessment models of total quality management approach, "zero error" and "perfection", has appeared with the merger of the concepts. This model business in a systematic way in ensuring the results of the examination of existing structures and activities, and is a powerful self-assessment tool that helps to correctly identify their weaknesses. This model may consist five inputs which are leadership, employees, policy and strategy, partnerships and resources, processes and also may consist the results related to the employees and it evaluates the customer with the relevant conclusions and society about the results and key business outcomes of four results criteria so that the system may be evaluated as whole. Setting out the study objectives, it is benefited from improving how it monitors the PDCA cycle. This cycle of planning, implementation and control plays an important role in. In this study, EFQM model is a self-assessment tool applied in many different countries in the world and has been implemented in different sectors of the furniture business in Kayseri. The board of directors, executives have conducted a survey covering white-collar workers. The analysis of the dynamics of the business as a result of an evaluation system approach RADAR scoring with 396 points and key performance indicators processes, and related points have been shown to the customers. Weaknesses in the business made SWOT analysis, improvement and development projects and areas open to the improvement have been proposed.. EFQM is aimed to increase the level determined by the company's projects. For this purpose, effects between the years 2015- 2017 and it is also aimed to establish the feasibility of the proposed system status. The reflections of the improvements to EFQM score will be monitored by recalculating EFQM if these improvements can be achieved. Thus, the evaluations will be able to be made on the benefits gained through the results of the applications and how much improvement achieved. . This study was primarily intended to be an application made of the EFQM excellence model example in all sectors, especially furniture.
İşletmelerin, günden güne değişen ve gelişen dünya ekonomisine ayak uydurabilmeleri güçleşmektedir. Bu sebeple işletmeler performans iyileştirme ve verimlilik arttırma çalışmalarına yoğunlaşmıştır. İyileştirme çalışmalarında süreklilik sağlanmadığı takdirde başarısızlığın kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Sürekliliğin sağlanabilmesi için ise işletmelerin öz değerlendirmelerini yapmaları gerekmektedir. Öz değerlendirme modellerinden biri olan EFQM mükemmellik modeli toplam kalite yönetiminin yaklaşımları olan “sıfır hata” ve “mükemmellik” kavramlarının birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu model, işletmelerin mevcut yapısının ve faaliyetlerinin sonuçlarının sistematik bir şekilde incelenmesinin sağlanmasında, güçlü ve zayıf yanlarını tespit edilebilmesinde yardımcı olan bir öz değerlendirme aracıdır. Bu model liderlik, çalışanlar, politika ve strateji, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler olmak üzere beş girdi, çalışanlarla ilgili sonuçlar, müşterilerle ilgili sonuçlar ve toplumla ilgili sonuçlar ve temel iş çıktıları olmak üzere dört sonuç kriterinden oluşarak sistemi bir bütün halinde değerlendirir. Ortaya konan çalışmaların, hedefleri ne kadar iyileştirdiği izlenirken PUKÖ döngüsünden faydalanılır. Bu döngü planlama, uygulama, kontrol etme ve gerektiğinde önlem alarak yeniden planlama aşamasına dönerek sürekli iyileştirmenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Dünyada birçok farklı ülkede ve farklı sektörlerde uygulanan öz değerlendirme aracı olan EFQM modeli bu çalışmada Kayseri’de faaliyet gösteren bir mobilya işletmesinde uygulanmıştır. Yönetim kurulu, yöneticiler ve beyaz yaka çalışanları kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Dinamik bir değerlendirme sistemi olan analizin RADAR yaklaşımı ile puanlama yöntemi sonucunda işletmenin 396 puan aldığı ve temel performans göstergeleri, süreçler ve müşterilerle ilgili sonuçlarda yüksek puan alındığı görülmüştür. SWOT analizi yapılan işletmede zayıf yönler, iyileştirmeye açık alanlara göre iyileştirme ve geliştirme projeleri önerilmiştir. Belirlenen projeler ile firmanın EFQM seviyesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2015-2017 yılları arasında etki ve yapılabilirlik durumuna önerilen sistemlerin kurulması hedeflenmiştir. Bu iyileştirmeler yapıldığı takdirde 2017 yılsonunda yeniden EFQM hesaplaması yapılarak firmada yapılan iyileşmenin EFQM skoruna yansıması izlenecektir. Böylece hedefler doğrultusunda ne kadar ilerleme olduğu ve uygulama sonucu elde edilen yararlara ilişkin değerlendirmelere yapılabilecektir. Yapılan bu çalışmanın öncelikle mobilya olmak üzere tüm sektörde EFQM mükemmellik modelinin bir uygulama örneği olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
Burcu ORALHAN