Cilt: 1 Sayı : 21
Anadolu’daki Eski Asur Koloni Mahkemeleri
OLD ASSYRIAN COLONİAL LAW COURTS İN THE ANATOLİA
H. Ali ŞAHİN

19 129

M.Ö. II. bin yıl başlarından itibaren Anadolu’ya gelerek, sarayların ihtiyacı olan hammadde ve mamul eşyayı sağlamak kaydıyla şehirlerin etrafına yerleşen Asurlu tüccarlara can ve mal güvenliği sağlanmış, serbestçe ticaretlerini yapabilme imkanı verilmiştir. Kurmuş oldukları koloni dairesi onların hak ve hukuklarını yerli beyler nezdinde savunduğu gibi tüccarlar arasındaki davaları da çözüme kavuşturmuştur. Asurlu kolonistler arasındaki davaların başta Kaniš kārumu olmak üzere bütün kolonilerde görülerek karara bağlandığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu mahkemelerde görülen davalar ele alınmıştır
Security of life and property of Assyrian merchants, who first came to Anatolia at the beginning of 2000 BC and settled at the outskirts of cities on condition that they provided the palaces with their needs of raw materials and produced goods, were provided, and they were given the opportunity to trade freely. The colony chamber they that founded defended their rights against local chiefs and found solutions to law cases among merchants as well. It is understood that all the law cases among / against Assyrian colonists have been heard in all colonies, especially in Kanis Karum. In this study, the legal cases which were judged at those court cases have been examined
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

H. Ali ŞAHİN