Cilt: 17 Sayı : 66
ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ
Hasan METE,Gürcan UZAL,Aytekin ERDEM,Duygu HÜYÜK

21 129

Öz Çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokullarındaki Gıda Teknikerliği öğretiminde karşılaşılan zorlukların ilgili programda ders vermekte olan öğretim elemanlarının bakış açısıyla ortaya konulması ve çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmayı yürütebilmek için Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı’nda görev yapmakta olan beş öğretim elemanının görüşlerini belirlemek amacıyla, dört açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Ölçme aracından elde edilen veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İki araştırmacının ayrı ayrı oluşturdukları kodlardan görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlar kullanılarak formun güvenirliği belirlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, öğretim elemanlarının Gıda Teknikerliği öğretimini dört kategoride değerlendirdikleri görülmüştür. Programda kayıtlı öğrencilerin hazır bulunuşluğunun yeterli olmadığına, öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi ve sınavsız geçişin kaldırılması gerektiği görüşlerine tüm öğretim elemanları katılmıştır. Daha nitelikli Gıda Teknikeri yetiştirilmesi için; laboratuvarların güncel teknolojik cihazlarla donatılması, laboratuvar uygulama sürelerinin artırılması ve öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gıda Teknikerliği Öğretimi, Öğretim Elemanı Görüşleri, Öğretim Sorunları

Kaynakça

Anonymous, (2017a), 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/ (Erişim Tarihi: 09.03.2017)
Hasan METE,Gürcan UZAL,Aytekin ERDEM,Duygu HÜYÜK