Yıl 2014, Cilt: 17 Sayı : 31 Sayfalar 345 - 368 2014-06-15
Third Age Tourists’ Problems in Hotel Restaurants About Food and Beverage
ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİSTLERİNİN OTELLERE BAĞLI RESTORANLARINDA YİYECEK VE İÇECEKLER İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Aslı ALBAYRAK
12 261

Statement of the Problem: The number of individual over the age of 50 increasingin all over the world and this group called third age tourists of tourismindustry. This group travel more than past because of the some reasons such asprolongation of life, increase of leisure time and income, situation of pension orsemi-pension. Therefore, third age tourist have become an important market segmentfor tourism industry. For this group, the more important issue is to achievehealthy foods and beverages during their travel. Because in advancing age peoplemeet various diseases depend on age and they want to achieve food and beverageswhich dosen’t adversely effect this diseases.Purpose of the study: This study has been performed on the purposed ofdetermining characteristic of the third age tourist, situation of encounter problemsabout food and beverage in hotel restaurants and determine what kinds of problemthey have and direction of these results, recommendations to restaurant managers.Method: After reviewed of the literate about third age tourists’ encounter ofproblems about food and beverage in hotel restaurants survey method was usedto determine these problems. In this study, questionnaire conducted between themonths of April and May in 2013 and 241 tourist responded to the study. For dataanalysis, frequency and percentage distribution and t test methods were used anddata were collected SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 15.0.Results and Discussion: At the end of the research it is determined that thethird age tourists were faced with mostly excess fatty and calorie foods, lack of energy table on meals, lack of diabetic products in menu, prescribing nutrients inmeals, too much savory meals, lack of grill-cooked food at every meal, lack offish at least two times per week, skimmed or semi-skimmed absence of products,lack of desserts with sweetener absence and lack of boiling meals at every mealcooked in boiling problems in hotel restaurants.
Problem Durumu: Tüm dünyada 50 yaş üzerindeki bireylerin sayısı gittikçeartmaktadır ve bu grup turizm endüstrisinde üçüncü yaş turisti olarak isimlendirilmektedir.Söz konusu grup yaşam sürelerinin uzaması, boş zamanlarının ve gelirlerininartması, emeklilik ve yarı emeklilik gibi nedenlerden dolayı daha fazla seyahatedebilmektedir. Dolayısıyla üçüncü yaş turistleri turizm endüstrisi için önemlibir pazar bölümü haline gelmiştir. Bu grubun seyahatleri sırasında en fazla önemverdikleri durum ise sağlıklarına uygun yiyecek ve içeceklere ulaşmaktır. Çünküilerleyen yaşlarda bu kişiler, yaşa bağlı olarak artan ya da ortaya çıkan çeşitli hastalıklarlakarşılaşmaktadırlar ve seyahatleri süresince bu hastalıkları olumsuz yöndeetkilemeyecek yiyecek ve içeceklere ulaşmak istemektedirler.Araştırmanın Amacı: Bu çalışma üçüncü yaş turistlerinin özelliklerini, otellerebağlı restoranlarında yiyecek ve içeceklerle ilgili sorunlarla karşılaşma durumlarınıve karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ortaya koymak ve elde edilenveriler ışığında restoranlardan sorumlu olan yöneticilere önerilerde bulunmakamacıyla yapılmıştır.Yöntem: Üçüncü yaş turistlerinin otellere bağlı restoranlarda yiyecek ve içeceklerleilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin yazın taraması yapıldıktan sonra busorunların neler olduğunun belirlenebilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır. ÇalışmaNisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında yürütülmüş ve çalışmaya 241 turist alınmıştır.Verilerin analizi için frekans ve yüzde tabloları ile t testinden yararlanılmıştırve veriler SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir.Araştırma Tartışma ve Sonuçları: Çalışma sonucunda üçüncü yaş turistlerininotel restoranlarında en fazla yemeklerin fazla yağlı ve kalorili olması, enerji değerlerinin yazılmamış olması, menüde diyabetik ürünlerin yer almaması, yiyecekleriniçinde bulunan besin ögelerinin yazılmaması, yemeklerin fazla tuzlu olması,ızgara yapılarak pişirilmiş yemeklerin her öğünde olmaması, haftada en aziki kez balığın bulunmaması, yağı alınmış ya da yarı yağlı ürünlerin bulunmaması,tatlandırıcı ile hazırlanmış tatlıların bulunmaması, haşlanarak pişirilen yemeklerinher öğünde olmaması sorunları ile karşılaştıkları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Aksoydan, E.. (2012). Yaşlılık ve beslenme. Ankara: Burgaz Matbaası.Arslan, Ş., Atalay, A. ve Gökçe-Kutsal, Y. (2000). Yaşlılarda İlaç Tüketimi. TürkGeriatri Dergisi. 3(2): 56-60.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Aslı ALBAYRAK