Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 29 Sayfalar 22 - 41 2014-09-01
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE EMPOWERMENT AND INDIVIDUAL’S CREATIVITY PERCEPTION: AN APPLICATION IN BANKING INDUSTRY
PERSONEL GÜÇLENDİRME İLE BİREYİN YARATICILIKALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİRUYGULAMA
Gökhan KERSE,Canan Nur KARABEY
18 261

The aim of this study is to investigate the relationship between creativity and empowerment. Employee empowerment includes sharing power through appointing responsibilities and employees’ perception of personal efficacy. Creativity refers to the ability to create new and different products and ideas. In the first part of the theoretical framework, employee empowerment was explained and in the second part creativity was clarified. Data were gathered through a survey conducted on 114 employees of the Ziraat Bank operating in city centres of Erzurum and Gumushane and analysed by using SPSS. It was observed that structural and psychological empowerment affect creativity positively
Bu çalışmanın amacı personel güçlendirmenin türleri olan yapısal ve psikolojik güçlendirme ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada personel güçlendirme sorumluluk yükleme yoluyla güç paylaşımının yapılması ve çalışanların kişisel yeterlilik algısı olarak ele alınmıştır. Yaratıcılık ise yeni ve farklı ürün ve fikirler oluşturabilme yeteneği olarak ifade edilmiştir. Teorik kısmın ilk bölümünde personel güçlendirme açıklanmış; ikinci bölümünde ise yaratıcılık kavramı açıklığa kavuşturulmuştur. Çalışmada, Erzurum ve Gümüşhane il merkezlerinde faaliyette bulunan Ziraat Bankası çalışanı 114 kişiden anket tekniğiyle veri toplanmış ve bu veriler SPSS paket programıyla analize tabi tutulmuştur. İstatistiksel analizler yapıldıktan sonra yapısal güçlendirmenin ve psikolojik güçlendirmenin yaratıcılığı pozitif yönlü etkilediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2014


Makalenin Yazarları
Gökhan KERSE
Canan Nur KARABEY