Yıl 2013, Güz Sayfalar - 2013-09-21
An Empirical Analysis of the Strategic Plan Implementation in Public Administrations
Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Uygulamasına Yönelik Ampirik Bir Analiz
Muhlis BAĞDİGEN,Mehmet AVCI
29 261

With the strategic plan it is aimed to develop a management approach based on aims and targets and use public resources more effectively by strengthening planning and budget relation within public administrations. In the study, a questionnaire survey was applied to the staff working in public administration in order to get their views on strategic planning that was implemented in Turkey with the scope of transformation in public finance management. The findings based on the empirical analysis show that there are some shortages of strategic plans that appear during its preparation and planning and budget relations and that do not fulfill exactly the conceptual framework of strategic plan.
Stratejik plan ile kamu idarelerinde amaç ve hedeflere dayalı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve plan-bütçe ilişkisinin güçlendirilerek kamu kaynaklarının etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de kamu mali yönetiminde yaşanan dönüşüm kapsamında uygulanan stratejik planlar hakkında kamu idarelerinde çalışanların görüşlerini ortaya koymak için anket uygulanmıştır. Anket bulgularına göre özellikle hazırlık aşaması ve plan bütçe ilişkisi açısından stratejik planların eksikliklerinin bulunduğu ve stratejik planın kavramsal çerçevesinin tam olarak karşılanamadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Muhlis BAĞDİGEN
Mehmet AVCI