Yıl 2010, Cilt: 1 Sayı : 28 Sayfalar 257 - 280 2010-06-01
INVESTIGATION OF SUBMISSIVE BEHAVIOR IN UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Üniversite Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mustafa KOÇ,Betül BAYRAKTAR,T.Seda ÇOLAK
18 261

In this research, it was aimed to find out how submission behaviours of university students change according to several variables. The data in this research were collected through personal information form and submissive behaviours scale. The research was conducted with 341 students- 186 (54.5 %) female and 155 (45,5 %) male. Data were tested using statistical models frequency, percentage, independent groups t-test and variance analysis. In this research, significance level was accepted as .05. Results; The level of university students’ submissive behaviours were found to be moderate. Gender is a factor in university students’ submissive behaviours. Submissive behaviour of university students reaches the highest level in the 3rd grade. Professional education program of the students’ is a factor in submissive behaviours. The higher level of academic achievement is the less submissive behaviour is. The students who have a high frequency of going to their families are acting more submissive. The order of the birth is a factor for submissive behaviours. The submissive behaviour of the middle child is higher than the first child and last child. Submissive behaviours of students differ in terms of their settlement. Undergraduate education is not a factor in submissive behaviours
Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin boyun eğici davranışın çeşitli değişkenlere göre nasıl değiştiği saptamaktır. Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) ile toplanmıştır. Araştırma 186 (% 54,5)’i kadın, 155 (% 45,5)’i erkek toplam 341 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler frekans, yüzde, bağımsız gruplarda t-testi ve Varyans analizi istatistik yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Araştırmada .05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Bulgular; Üniversite öğrencilerinin boyun eğici davranışları orta düzeyde bulunmuştur. Cinsiyet üniversite öğrencilerinin boyun eğici davranışlarında bir faktördür. Üniversite öğrencilerinin boyun eğici davranışları 3. Sınıfta en üst düzeye ulaşmaktadır. Öğrenim görülen mesleki eğitim programı boyun eğici davranışlarında bir faktördür. Akademik başarı düzeyi yükseldikçe boyun eğici davranışları azalmaktadır. Ailelerin yaşadığı yere gitme sıklığı yüksek olan öğrenciler daha boyun eğici davranmaktadır. Dünyaya geliş sırası boyun eğici davranışlar için bir faktördür. Ortanca çocuğun boyun eğici davranışları ilk ve son çocuğa göre daha yüksektir. Yerleşim birimi açısından öğrencilerin boyun eğici davranışları farklılaşmaktadır. Lisans eğitimi boyun eğici davranışta faktör değildir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Mustafa KOÇ
Betül BAYRAKTAR
T.Seda ÇOLAK