Yıl 2010, Cilt: 65 Sayı : 01 Sayfalar 175 - 204 2010-01-01
İŞGÖREN YABANCILAŞMASI VE ÖRGÜTSEL SAĞLIK İLİŞKİSİ:BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
İŞGÖREN YABANCILAŞMASI VE ÖRGÜTSEL SAĞLIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Hasan TUTAR
12 261

Son yıllarda örgütsel aktifler arasında insan kaynaklarının önemi artmakta, işgörenlerin daha verimli ve etkin olması için, çalışma ortamının fiziksel ve psikolojik koşullarının tasarımı üzerinde önemle durulmaktadır. İşgören yabancılaşması ve örgütsel sağlık konusu, örgütün fiziksel ve psikolojik sağlık koşullarının birlikte ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Söz konusu gerekliliğe göre, bu araştırmanın sorunsalını, işgören yabancılaşması ile örgütsel sağlık arasında ilişki oluşturmaktadır. Araştırmada, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bankacılık sektöründe çalışanların yabancılaşma ve örgütsel sağlık algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sağlık ölçekleri kullanılmış, analizler ölçeklerden elde edilen verilere dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, aritmetik ortalama ve standart sapma, bağımsız örneklemler için t testi, çok faktörlü varyans analizi (ANOVA), regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarından, katılımcıların, yabancılaşma algıları ile örgütsel sağlığı algıları arasında anlamlı ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

ADLER, P. S./BORYS, B. (1996), “Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive,” Administrative Science Quaterly, 41: 61-89.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2010


Makalenin Yazarları
Hasan TUTAR