Cilt: 16 Sayı : 33
GLOBAL PAZARLAMA GLOKAL PAZARLAMA İKİLEMİÇERÇEVESİNDE GLOKAL PAZARLAMA ANLAYIŞININGELECEĞİ
THE FUTURE OF GLOCAL MARKETING CONCEPTION WITHIN THE FRAME OF GLOBAL GLOCAL MARKETING DILEMMA
Kahraman ARSLAN

1.4K 129

Çok uluslu işletmeler tarafından üretilen ürünlerin dünya çapında pazarlanması,"global pazarlama" kavramını ortaya çıkarmıştır. Global pazarlama kapsamında tüm dünya benzer özelliklere sahip homojen bir pazar gibi ele alınmakta ve pazarlama stratejileri buna göre planlanmaktadır. Ancak, bölgeden bölgeye hatta ülkeden ülkeye önemli farklılıkların olması, hedef kitlelerin beklenti ve anlayışlarının farklılaşması nedeniyle global pazarlama çabalarının tam da arzu edilen sonuçları vermediği ortaya çıkmıştır. Özellikle küresel ekonomik krizle birlikte dünya ticaretinde meydana gelen daralmalar, yeni pazarlara girerken söz konusu pazarın yapısal özelliklerini bilmenin yanı sıra o ülkenin kültürel değerlerinin, dil ve aile yapısının, yaşam tarzlarının ve tüketici davranışlarının da çok iyi çözümlenmesi gerektiğini göstermiştir. Bu durumda global pazarlama stratejilerinin yetersiz kaldığı görülmüş ve "küresel düşün, yerel hareket et" anlamına gelen "glokal pazarlama" anlayışı önemli bir seçenek olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada global pazarlama ve glokal pazarlama yaklaşımlarını ortaya çıkaran nedenler üzerinde durulmuş ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için dış pazarlara açılmada bir çıkış noktası olarak görülen glokal pazarlama anlayışının önemi ve geleceği tartışılmıştır
That, marketing products manufactured by multinational managements are commercialized all around the world has created the concept of “global marketing”. Within global marketing, all countries in the world is taken into consideration like a homogeneous bazaar and marketing strategies are planned based on this concept.However, because of the fact that that there are important differences from one region to another and from a country to another, and that intended population’s expectations and perceptiveness has become different, it is shown that global marketing efforts did not give needed results. Contractions occurred by especially global economic crisis in world trade have shown that it is important to know and analyse a country’s cultural values, language and family structure, life styles and consumer behaviours right along with constitutive properties of market while entering new bazaars. At this stage, it is seen that global marketing strategies were not sufficient and “think globally, move locally” concept, which means glocal marketing, has been considered as an important option. In this study, it was focussed on the reasons of global and glocal marketing approaches and the importance and future of glocal marketing concept, which is starting point of foreign market for small and medium-sized enterprises, was discussed
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Kahraman ARSLAN