Cilt: 34 Sayı : 4
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türkiye Muhasebe Standartlari (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlari (TFRS) İçindeki Yeri
Corporate Governance Principles in Turkey Accounting Standards and Turkey Financial Reporting Standards
Zülkif YALÇIN,Meltem YOLUK

15 129

Son yıllarda artan rekabet ortamı ve yaşanan uluslararası finansal krizler kurumsal yönetim ilkelerinin işletmeler için önemini arttırmıştır. Gerek uluslararası alanda gerek Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerin işletme yönetimlerinde önemli değişiklik yarattığı anlaşılmıştır. İlkeler bağlamında işletmeler piyasaya güven vermek için kendi iç bünyesinde de bazı değişikliklere gitmesi gerektiği amacıyla belli başlı arayışlara gitmişlerdir. Kurumsal yönetim ilkelerini benimsememiş işletmelerin piyasadaki yetersizliği ve başarılı olamamaları olasılığı mevcuttur. Kurumsal yönetim ilkeleri aynı doğrultuda olup amaçları birdir. İşletmeler ve ülkeler kültürel olarak farklılık gösterse de bu ilkelerin oluşumundaki amaç değişmez. Bu yüzden uluslararası alanda bazı standartlar oluşturulmuş ve oluşturulan bu standartlara uygun bazı ilkeler düzenlenmiştir. Ülkemizde de bu standartlara paralel olarak çalışmalar yapılmış ve ortaya çıkan ilkelerin uygulanması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri; eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk temel ilkelerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada kurumsal yönetim ilkelerinin TMS ve TFRS içindeki yeri ve önemi araştırılmış olup ilgili standartlar tek tek incelenmiş kurumsal yönetim ilkeleri ile ilişkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
In recent years, increasing competition and international financial crises have increased the importance of corporate governance principles for enterprises Both international area and in Turkey is in even more increased emphasis on corporate governance has been found to have a significant impact on business management of these principles.The principles of corporate governance have been developed in order to make the enterprises become more reliable, strong institutions and to recover the lost trust. Inadequacies of firms that have not adopted the principles of corporate governance and their failure to succeed have emerged in the studies. Although the principles of corporate governance vary from country to country and from institution to institution, almost all of them are in the same direction. Therefore, some standards have been formed in the international arena and our country has established principles that comply with these standards, which are briefly; equality, transparency, accountability and responsibility. In this study, the place and importance of corporate governance principles in TMS and TFRS has been investigated and the related standards are tried to be revealed by interpreting the relationship between the individual and the corporate governance principles.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akyüz, Y., Görmüş, A.Ş., Bektaş, Ç., (2008). ‘’Bilgi Toplumuna Geçiş sürecinde Bilginin Artan Ekonomik Değeri ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri’’, s.1-10.
Zülkif YALÇIN,Meltem YOLUK