Cilt: 4 Sayı : 1
HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS SIRALAMASININ ENTROPİ TABANLI TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE RANKING OF HOLDING COMPANIES BY ENTROPI BASED TOPSIS METHODS
Nalan ECE

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

28468 Sayılı Resmi Gazete. (2012). Anonim ve Limited Şirketler. Ankara: Maliye Bakanlığı.Alp, İ., Öztel, A., & Köse, S. (2015). Entropi Tabanlı Maut Yöntemi ile Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü: Bir vaka çalışması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:11, Sayı:2.Ataman, Ü. (1995). Şirketler Muhasebesi . İstanbul : Türkmen Kitapevi.Aytekin, A., & Karamaşa, Ç. (2017). BİST’te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, Cilt:5.Behzadian, M. O. (2012). A state-of the-art survey of TOPSIS applications. Expert Systems with Applications, Cilt: 39,Sayı:17,Sayfa: 13051-13069.Çakır, R. C. (2014, 01 24). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Holdingler. 01 07, 2018 tarihinde www.academia.edu: https://www.academia.edu/28679764/6102_say_Ticaret_Kanununda_Holding_Sirketler adresinden alındıÇatı, K., Eş, A., & Onur, Ö. (2017). Futbol Takımlarının Finansal ve Sportif Etkinliklerinin Entropi ve Topsis Yöntemiyle Analiz Edilmesi: Avrupa’nın 5 büyük ligi ve süper lig üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:13, Sayı:1.Çetin, A. (1997). Finansal Tabloların Konsolidasyonu. Mükellefin Dergisi, 57.Çetiner, E. (1986). İşletmelerde Mali Analiz. Ankara : Tübitak Yayıncılık .Demirci, F. (2017). Entropi tabanlı topsıs yöntemiyle borsa İstanbul’da işlem gören futbol kulüplerinin sportif, finansal ve finansal fairplay performanslarının karşılaştırmalı analizi . Bartın Üniversitesi Dergisi.Durmuş, A. H. (1986). Mali Tablolara Tahlili. Nihat Sayar Yardım ve Yayın Vakfı, 644.Hatipoğlu, Z. (1996). Ayrıntılı İşletme Finansı. İstanbul: Lebip Yalkın Yayınları.Hwang, C. L., & & Yoon, K. (1981). Methods for Multiple Attribute Decision Making Attribute Decision Making. . Berlin: Springer Berlin Heidelberg.Hwang, C., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol:186.Işık, A., & Adalı, E. A. (2017). The decision-making approach based on the combination of entropy and ROV methodsfor the apple selection problem. EJIS European Journal of Interdisciplinary Studies Articles, Cilt:8, Sayfa: 80-86.M, B., & Atalık, Ö. (2018). Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 617-638.Ömürbek, N., Karaatlı, M., & Balcı, F. (2016). Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi . Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:31, Sayı:1, Sayfa: 227-255.Öztel, A., Aydın, B., & Köse, S. (2018). Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemi İle Enerji Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü: Akenerji Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt:9, Sayı:24.Özyılmaz, N. (2018). www.vektrodenetim.com. 01 07, 2019 tarihinde https://vektordenetim.com/tr/yazarlar/namik-ozyilmaz/holding-kurulusu-holdinglerin-ekonomik-ve-mali-bakimlardan-degerlendirilmesi/ adresinden alındıPala, O., & Aksaraylı, M. (2017). Bist 30 Endeksinde Entropi Ve Yüksek Momentlerle TOPSIS Ve PROMETHEE Tabanlı Çok Amaçlı Portföy Seçimi Modeli Önerisi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, Sayfa:171-188.Sarı, B. (2017). Toplam Verimli Bakım Uygulayan Bir İşletmede Bakım Personelinin Performans Değerleme Puanlarının Entropi Tabanlı VİKOR Sıralaması ile Karşılaştırılması. Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, Cilt:5,Sayı:3,Sayfa:59-78.Shannon, C. (1948). “A Mathematical Theory of Communication”, . The Bell System Technical Journa, (27), s:10-14.Sun, R., Zhang, B., & & Liu, T. (2016). Ranking web service for high quality by applying improved Entropy-TOPSIS method. In Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD) (s. 249-254). 2016 17th IEEE/ACIS International Conference on IEEE.TTK, 6. S. (2013). Holding Kavramı.Ulutaş, A. (2018). Entropi Temelli ROV Yöntemi İle Esnek Üretim Sistemi Seçimi . Business and Economics Research Journal, 187-194.W., C., Feng, D., & X., C. (2015). Study of Poverty Alleviation Effects for Chinese Fourteen Contiguous Destitute Areas Based on Entropy Method. International Journal of Economics and Finance, Sayı: 7(4:2), Sayfa:89-98.Zhang, H., Gu, C. L., Gu, L. W., & Zhang, Y. (2011). The evaluation of tourism destination competitiveness by TOPSIS & information entropy–A case in the Yangtze River Delta of China. Tourism Management, Cilt:32, Sayı:2, Sayfalar:443-451.Zhao, H., & Guo, S. (2014). Selecting green supplier of thermal power equipment by using a hybrid MCDM method for sustainability. Sustainability, Cilt:6, Sayı:1,Sayfa: 217-235.
Nalan ECE