Cilt: 19 Sayı : 3
AKUSTİK TRAVMADA KAFEİK ASİT FENİL ESTERİ TEDAVİSİNİN İŞİTME KAYBI ÜZERİNE ETKİSİ
Oğuz ERDOĞAN,Mustafa TÜZ,Hasan YASAN,Giray AYNALİ,Murat YARIKTAŞ

43 129

Öz ÖZETAmaç: Çalışmamızda antioksidan olan kafeik asit fenil esterinin akustik travmaya bağlı işitme kayıplarındaki etkisi araştırıldı.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 20 adet sağlıklı erkek rat kullanıldı. Çalışma öncesi deney hayvanlarının otoakustik emisyon ölçümleri yapıldı. Otoakustik emisyon ölçümleri yapılan tüm ratlar 40 dakika süre ile, 4 kHz frekansında 120 dB saf ton sese maruz bırakıldı. Deney hayvanlarının 24. saatte otoakustik emisyonları tekrar ölçülerek akustik travma oluştuğu tespit edildi. Akustik travma oluşturulan 20 rat, rastgele 10'arlı kontrol grubu ve kafeik asit fenil esteri grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kafeik asit fenil esterinin çözeltisi % 10 etanol ile hazırlanarak kafeik asit fenil esteri grubuna kilogram başına 2 ml olacak şekilde 10 µmol/kg dozda i.p. verildi. Kontrol grubuna ise kafeik asit fenil esteri çözeltisi hazırlanmasında kullanılan % 10 etanol kilogram başına 2 ml olacak şekilde i.p uygulandı. Kafeik asit fenil esteri tedavisi akustik travmadan 24 saat sonra uygulandı. Kafeik asit fenil esteri uygulamasından sonra 1. günde 3. günde 5. günde ve 7. günde tüm ratların otoakustik emisyonları ölçüldü. Bulgular: Çalışmamızda uyguladığımız akustik travma modelinde istatistiksel olarak anlamlı akustik travma oluştuğu görüldü. Kafeik asit fenil esteri tedavisi sonrası 1., 3., 5. ve 7. gün emisyon ölçümleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi. Sonuç: Akustik travmadan 24 saat sonra tek doz olarak uygulanan Kafeik asit fenil esteri tedavisinin akustik travmaya bağlı işitme kayıplarında etkili olmadığı düşünüldü. Kafeik asit fenil esterinin 24. saatte uygulanması gecikmiş bir uygulamadır. Akustik travma oluştuktan sonra uygulanan kafeik asit fenil esterinin tedavide etkinliği yoktur. Ancak proflakside etkinliği için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar kelimeler: Akustik travma, kafeik asid fenil ester, antioksidan
Anahtar Kelimeler: Akustik travma, kafeik asid fenetil ester, antioksidan

Kaynakça

Yamane H, Nakai Y, Takayama M, Konishi K, Iguchi H, Nakagawa T, et al. The emergence of free radicals after acoustic trauma and strial blood flow. Acta Oto- laryngol Supp 1995;519:87–92.
Oğuz ERDOĞAN,Mustafa TÜZ,Hasan YASAN,Giray AYNALİ,Murat YARIKTAŞ