Yıl 2018, Cilt: 21 Sayı : 40 Sayfalar 183 - 208 2018-12-15
The Difficulties Encountered While Using Smart Boards in Mathematics Teaching
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTALARIN KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
Tamer KUTLUCA,Ali TUM
30 261

Anahtar Kelimeler

Akçayır, M. (2011). Akıllı Tahta Kullanarak İşlenen Matematik Dersinin Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerin Başarı, Tutum Ve Motivasyonlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı Ve Öğretmenlerin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.Akyüz, H.İ., Pektaş, M., Kurnaz, M.A., ve Kabataş-Memiş, E. (2014). Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB’larına Ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Algılarına Etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 1-14.Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1) , 43-49.Altınçelik, B. (2009). İlköğretim Düzeyinde Öğrenmede Kalıcılığı Ve Motivasyonu Sağlaması Yönünden Akıllı Tahtaya İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayınevi.Baki, A. ve Öztekin, B. (2003). Excel Yardımıyla Fonksiyonlar Konusunun Öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 325-338.Balkaş, S. R. ve Barış, M. F. ( 2015). Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanımının Öğretmen Rolüne, Sınıf İçi Etkileşime Ve Öğrenci Motivasyonuna Etkisi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 206-222.Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş. ve Dede, A. (2014). FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,4(1), 39-58.Başıbüyük, K., Erdem E., Şahin, Ö., Gökyurt, B. ve Soylu, Y. (2014). Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi.4(2),72-92.Bayturan, S. (2011). Ortaöğretim Matematik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin, Öğrencilerin Başarıları, Tutumları Ve Bilgisayar Öz-Yeterlilik Algıları Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Doğrunun Denklemi Konusundaki Öğrenme Düzeylerinin İncelenmesi, Proceedings of International Conference on Educational Science, 23-25 Haziran, KKTC. Birişçi, S. ve Uzun, S.Ç. (2014). Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği. Elementary Education Online, 13(4), 1278-1295.Coyle, Y., Yanez, L., ve Verdú, M. (2010). The Impact Of The Interactive Whiteboard On The Teacher And Children’s Language Use in An ESL Immersion Classroom. System, 38(4), 614-625.Çankaya, S. ve Karamete, A. (2008). Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Matematik Dersine Ve Eğitsel Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 115-127.Çelen, F.K. ve Seferoğlu, S.S. (2016). Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Ve Etik Olmayan Davranışlar: Sorunlar, Araştırmalar Ve Değerlendirmeler. Journal of Computer and Education Research, 4 (8), 124-153.Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(20), 27-38.Demir, S. ve Bozkurt, A. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online,10(3), 850-860.Ekici, F. (2008). Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Elaziz, F. M. (2008). Attitudes of Students And Teachers Towards The Use Of Interactive Whiteboards İn EFL Classrooms, Computer Assisted Language Learning, 23(3), 235-252.Erduran, A. ve Tataroglu, B. (2010). Comparison Of The Science And Mathematics Teachers' Opinions On The Usage Of Interactive Whiteboard in Education. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009). Ankara.Ernest, P. (1989). The Knowledge, Beliefs And Attitudes Of The Mathematics Teachers: A Model. Journal of Education for Teaching,15(1),13-33.İşman, A. (2002). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 72-92.Gündüz, S. ve Çelik, H.Ç. (2015). Öğrencilerin Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 157-174.Kaya, G. (2013). Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Dönüşüm Geometrisi Üzerindeki Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.Kayaduman, H., Sarıkaya, M. ve Seferoğlu, S.S. (2011). Eğitimde Fatih Projesinin Öğretmenlerin Yeterlilik Durumları Açısından İncelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4 Şubat İnönü Üniversitesi, Malatya.Kayak, S. & Kır, E. (2015). Evaluation of Candidate Language Teachers’ Level of Knowledge and Ideas towards the Use of Interactive Whiteboard. Journal of Computer and Education Research, 3(5), 33-60.Kennewell, S., Tanner, H., Jones, S. ve Beauchamp, G. (2008). Analysing The Use Of Interactive Technology To Implement Interactive Teaching. Journal of Computer Assisted Learning, 34, 61-73.Keser, H. ve Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve Öğrencilerin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Yaşamış Oldukları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377-403. Kırbağ-Zengin, F., Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G. (2012). Akıllı Tahta Kullanımının Fen Ve Teknoloji Dersindeki Başarı Ve Tutuma Etkisi. NWSA-Education Sciences, 7(2),526-537. Korucu, A.T., Usta, E. ve Toraman, L.(2016). Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3),690-717.Kutluca, T. ve Birgin O. (2007). Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2) ,81-97.Kutluca, T. ve Ekici G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum Ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.Mayer, R. E. (2003). The Promise Of Multimedia Learning: Using The Same İnstructional Design Methods Across Different Media. Learning and Instruction, 13 (2), 125-139.Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded source book. Thousand Oaks: Sage Publications.Morgan, G. L. (2008). Improving student engagement: Use of the Interactive Whiteboard As An Instructional Tool To Improve Engagement And Behavior in The Junior High School Classroom. PhD Thesis. Liberty University, Virginia.Polat, S. ve Özcan, A. (2014). Akıllı Tahta Kullanımıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.Saraç, H. ve Özarslan, M. (2017). Fen Alanı Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Görüşleri. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1 (1), 32-46.Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K. and Miller, J. (2005). Interactive Whiteboards: Boon Or Bandwagon? A Crical Review Of Literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 91-101.Somyürek, S., Atasoy, B., ve Özdemir, S. (2009). Board’s IQ: What Makes A Board Smart?. Computers ve Education, 53(2), 368-374.Şanlı, Ö., Altun, M. ve Tan, Ç. (2015). Öğretmenlerin Akıllı Tahta Ve Öğrencilere Dağıtılan Tablet Bilgisayarlar İle İlgili Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 833-850.Tataroğlu, B. (2009). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Matematik Dersine Karşı Tutumları Ve Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Tekerek, M., Altan, T. ve Gündüz, İ. (2014). FATİH Projesinde Tablet Pc Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 7(2), 21-27.Türel, Y. K. (2012). Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Olumsuz Tutumları: Problemler Ve İhtiyaçlar. İlköğretim Online, 11(2), 423-439.Yanez, L. ve Coyle, Y. (2011). Children’s Perceptions of Learning With An Interactive Whiteboard, ELT Journal, 65(4), 446-457.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2018
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0730-5248Yazar: Tamer KUTLUCA Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Orcid : 0000-0002-7472-9553Yazar: Ali TUM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Tamer KUTLUCA
Ali TUM