Cilt: 5 Sayı : 1
Periodontal ve Apikal Proçesli Dişlerde Anorganik Kemik Grek'inin ve Kanallara Vitallium Çivilerin Tatbiki (x)
Erdem YARKUT,Övün GÜVENER

15 129

Öz ÖZETOkulumuz cerrahi bölümünde iki senedenberi yapılan araştırmalarda çekim endikasyonu konan apikal ve periodontal proçesli dişlerin tedavisinde yeni bir metot uygulanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bugüne kadar bölümümüze müracaat eden 15 hastanın apikal ve periodontal proçesi olan 20 dişine yukarıda izah ettiğimiz metoda göre doku dostu olan vitalyum çiviler ve enfeksiyona karşı en dirençli olduğu anlaşılmış bulunan anorganik kemik greftlerini kombine bir şekilde tatbik edilmiştir. Çalışmalarımızda kemik grefti olarak etilendiamin ve alkol ile muamele edilerek, organik kısmı tamamen eritilmiş sığır kemiği kullanılmıştır. Geniş apikal proçesli dişlerde apikal rezeksiyonu müteakip yumuşak kısımlar kü-rete edilmiş, çiviler defekt tabanına dayanacak şekilde dişin kanallarından geçiriliptespit edilmiştir. Defekt boşluğu kemik grefti ile doldurularak hem ossifikasyori olayı hızlandırılmış hem de çiviye destek sağlanmıştır.Dişlerin sallanmasına sebep olan marginal proçesli vak'alarda vitalyum çiviler apeksten itibaren bir santimetre alveol kemiğine girecek şekilde dişlerin kanallarından geçirilerek, rezorbsiyona uğramış bölgelerdeki yumuşak kısımlar kürete 'Edildikten sonra bu bölgelere kemik grefti konmuştur.Cerrahi müdahale yapılan 20 dişin 7 si periodontal, proçesli, 13 ü apikal proçesli idi. Bu dişlerin metodumuza göre yapılan tedavilerinden sonraki postoperatif durumları büyük bir çoğunlukla iyi neticeler vermiştir. 20 dişin 2 sinde, konan kemik greftleri sekestrasyona uğramış, 18 inde yapılan klinik ve radyolojik muayeneler sonucu, bu dişlerin stabilitelerinin sağlandığı ve normal fonksiyonlarını görebilecek duruma geldikleri tespit edilmiştir.Çalışmalarımızda kullandığımız materyalin temini kolay ameliyat tekniği hasta ve hekim için güç değildir. Ayrıca metodumuzun tatbik sahası da geniştir. Kanaatimizce yapılan bu çalışmalar periodontal ve apikal proçesli dişlerin ileride yapılacak tedavilerine zemin hazırlayacak niteliktedir.SUMMARYFor the past two years extensive works has been done in our school in the way of developing a new method for the treatment of the teeth with apical and periodonai lesions. Promising results have been obtained. In all, fifteen patients were examined, and twenty teeth with apical and periodontal lesions were treated by the method of combined application of vitallium needles and inorganic bone grafts known to be as the most resistant to the development of infection, In our worke we used cow-bones treated with ethylendiamins and ajcohoi for the resorption the organic parts.In the teeth with wide apical lesions, apical nssection, followed by currettage of the soft tissues were done. The needles were passed through the canals of the teeth and fixed in a way so as to be in contact with base of the defect-region. The defectcavity was fillede with the bone-graft so as to supply a support for the needles and to fasten the process of ossification.In the unstable teeth with marginal lesions, the vitallium needles were passed through the canals of the teeth so as to penetrate the alveolar bone 1 cm, from the apex, The soft tissues in the resorbed region were curretaged and bone graft was applied to fill these spaces.Of the twenty teeth under this surgical therapy, seven were with periodontal and thirteen with apical lesions, the postsurgical followup examinations gave good results in the majority. In two of the twenty teeth sequestration of the grafts occurred. In eighteen teeth, the clinical and radiological check-ups proved normal function and stability.The materials used in our work are are easy to get, and the surgical technique is comfortable for both the patient and the surgeon. Along with these, the field of application of the method is broad. We believe that these studies present qualities promising to be the basics in theffuture treatment-plans for the teeth with apical and periodontal lesions.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Erdem YARKUT,Övün GÜVENER