Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 42 Sayfalar - 2012-07-01
SECURITY IDENTITY OF THE EUROPEAN UNION
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GÜVENLİK KİMLİĞİ
Hakan CAVLAK
15 261

Abstract In this study, the development of the European Union's security perception and its current status in the post-cold war era is analyzed. The main questions of the research are "Is there a common European Security Identity; if there is one, what are the main characteristics of that security identity. These questions tried to be answered in four phases. Firstly, the conceptual framework of the change in European Security identity was drawn. The change from Westphalia model, which is assumed as an anarchical one, to a new and different model which has dissimilar concerns and objectives, and the conceptual arguments of the new security understanding are evaluated at this phase. Secondly, by which trends have the European Security perception been altered is assessed. Here, two distinctive conceptions appeared: one of them was the member states which defend use of force as a means and the members which avoid using force as possible as it can be. In the second phase, whether the conflict and affords of compromise have generated a common understanding of security in the EU was discussed. Thirdly, after all these developments, the actual existence of a common European Security identity was debated. This debate was based on the European Council document of "European Security Strategy" which is the most comprehensive one in the EU. At the last phase, how the common European security identity is practiced tried to be explained by an example. The European Neighborhood Policy was chosen as the case in this section. It was argued that the means and objectives of this policy gives some significant clues about European Security Identity. Key Words: European Union, Security, Identity, European Neighbourhood Policy
Öz Bu çalışmada Avrupa Birliği'nin, güvenlik anlayışının soğuk savaştan sonra nasıl bir gelişim izlediği ve günümüzde nasıl bir şekil aldığı üzerinde duruldu. Bu çalışmanın temel sorusu "AB'nin ortak bir güvenlik kimliği var mıdır var ise temel nitelikleri nelerdir?" Bu soru dört aşamada cevaplanmaya çalışıldı. Bunlardan birincisinde Avrupa'da güvenlik anlayışının değişiminin kavramsal temelleri ele alındı. Bu bölümde, Avrupa güvenlik anlayışının, uluslararası sistemin anarşik olduğu ve devletlerin güvenlikleri için çaba sarf ettiği bir sistem olduğu varsayılan Vestfalya modelinden, daha farklı kaygıları ve hedefleri olan bir güvenlik anlayışına doğru değişiminin kavramsal temelleri ve bu değişiklikle ortaya çıkan anlayışın temel savları incelendi. İkinci aşamada, Avrupa güvenlik anlayışındaki bu değişim sürecinin hangi eğilimler etkisinde geliştiği ve bu gelişmelerin ne gibi sonuçlar doğurduğu incelenmiştir. Burada iki temel eğilimin etkin olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisini güç kullanımını savunan üyeler oluşturmaktadır, diğerini ise güç kullanımından olabildiğince kaçınmayı öngören üyeler teşkil etmektedir. Bu bölümde, bu iki eğilim arasındaki mücadele ve uzlaşmanın ortak bir güvenlik kimliğine yol açıp açmadığı tartışılmıştır. Üçüncü aşamada, tüm bu gelişmelerin neticesinde AB'nin ortak bir güvenlik kimliği oluşturup oluşturamadığı çözümlenmeye çalışıldı. Bu çözümleme, AB'nin bu alandaki en kapsamlı belgesi olan ve Konsey tarafından yayınlanan "Avrupa Güvenlik Stratejisi" belgesi bağlamında gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise, Avrupa güvenlik kimliğinin pratikte nasıl uygulanmaya çalışıldığı bir örnekle açıklanmıştır. Bu bağlamda AB'nin Avrupa Komşu Ülkeler Politikası bir örnek olarak tercih edilmiştir. Bu politikanın araçlarının ve amaçlarının Avrupa güvenlik kimliğinin özellikleriyle ilgili önemli ipuçları verdiği iddia edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Güvenlik, Kimlik, AB Komşuluk Politikası

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2012


Makalenin Yazarları
Hakan CAVLAK