Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 56 Sayfalar 0 - 0 2016-01-26
ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ İŞDOYUMLARINA ETKİSİ
Ayhan KARAKAŞ,Rasim TÖSTEN,Veysi KANSU,Ahmet Sedat AYDIN
13 261

Öz Yapılan bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin duygusal emek davranışlarının işdoyumuna etkisini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Batman il merkezinde basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 380 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin duygusal emek davranışlarını ölçmek için Begenirbaş ve Meydan (2012) tarafından öğretmenlere uyarlanan Duygusal Emek Davranışları Ölçeği’nden ve Oran (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan Minnesota Doyum Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin duygusal emek davranışları ve iş tatmin düzeyleri için aritmetik ortalamalardan yararlanırken, boyutlar arası ilişkiler ve etkileri korelasyon ve regresyon analizleri ile ortaya konulmuştur. Yapılan analizlerde ulaşılan bulgulara göre, genel olarak duygusal emeğin işdoyumunu %7 yordadığı tespit edilmiştir. Özellikle alt boyutlar olarak ele alındığında boyutlar arasında (duygusal emek ile içsel doyum arasında) pozitif ve anlamlı ilişkilere rastlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Abraham, R. (1998). Emotional Dissonance in Organizations: Antecedents, Consequences, and Moderators. Genetic, Social and General Psychology Monographs. 124(2), 229-246.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Ayhan KARAKAŞ
Rasim TÖSTEN
Veysi KANSU
Ahmet Sedat AYDIN