Yıl 2019, Cilt: 22 Sayı : 42 Sayfalar 175 - 194 2019-12-31
Evaluation of Performance of Deposit Banks by Entropy and MAIRCA Methods
MEVDUAT BANKALARININ PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ejder AYÇİN,Çağatay ORÇUN
22 261

Today, as in all sectors, the increasing competition conditions in the banking sector affect the activities of banks and consequently their profitability. It is important that banks evaluate their performance periodically and act to solve possible problems. The objective of this study is evaluating the performance of the deposit banks operating in Turkey by using Entropy and MAIRCA (MultiAtributive Ideal-Real Comparative Analysis) methods. In this context, deposit banks with over 500 branches and operating in Turkey were included in the analysis. The performances of banks for 2016 and 2017 were evaluated based on the criteria of total assets, total loans and receivables, total deposits, total equity, number of branches and number of employees. According to the results of the study, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. was identified as the most successful bank in 2016 and 2017, while Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. was the most unsuccessful bank.
Günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de artan rekabet şartları, bankaların faaliyetlerini ve buna bağlı olarak da karlılıklarını etkilemektedir. Bankaların, dönemsel olarak performanslarını değerlendirmeleri ve olası sorunların çözümüne yönelik olarak hareket etmeleri önem arz etmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının performanslarının Entropi ve MAIRCA (MultiAtributive Ideal-Real Comparative Analysis) yöntemleri ile değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'de faaliyet gösteren ve şube sayısı 500’ün üzerinde olan mevduat bankaları analize dahil edilmiştir. Toplam aktifler, toplam krediler ve alacaklar, toplam mevduat, toplam özkaynaklar, şube sayısı ve çalışan sayısı kriterleri baz alınarak, bankaların 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin performansları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 2016 ve 2017 yıllarında en başarılı banka, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.; en başarısız banka ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Akçakanat, Ö., Eren, H., Aksoy, E. & Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 285-300.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0153-8430Yazar: Ejder AYÇİN (Sorumlu Yazar)Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7413-6099Yazar: Çağatay ORÇUN Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Ejder AYÇİN
Çağatay ORÇUN