Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 1 Sayfalar 18 - 22 2018-03-28
BİR SELF-ETCH ADEZİVİN FARKLI SAKLANMA KOŞULLARININ DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
Özcan KARATAŞ,Merve - İŞCAN YAPAR,Yusuf Ziya BAYINDIR
12 261

Öz Amaç: Çalışmanın amacıfarklı koşullarda bekletilen bir Self-Etch adezivin dentin makaslama bağlanma dayanımına etkisini değerlendirmektir.Gereçve Yöntem: Çalışmadaçekilmiş 40 adet sağ- lam insan molar dişi kullanıldı. Dişlerin dentin yüzeyiaçığa çıkarıldı ve oklüzal yüzeyleri üstte kalacakşekilde akrilik rezin bloklara gömüldü. Ardından örnekler rast- gele 5 grubabölündü. Self-Etch adeziv (Clearfil S3Bond, Kuraray Dental, Okayama, Japonya) ve bir nanohibrit kompozit (Grandio; Voco,Cuxhaven, Almanya) 3mm çapında, 4mm yüksekliğinde birkalıp yardımıyla dentin yüzeyine uygulandı. Gruplardan biri- ne adeziv sürülmesinin ardından kompozit rezin uygu- lanarakLED ışık cihazıyla (3M Espe, Seefeld, Almanya) polimerizasyontamamlandı. 24 saat distile suda bek- letilen örneklerin universal testcihazı (Instron Corp. Canton,MA) ilemakaslama bağlanma dayanımı ölçül- dü. Ardından adezivlerden biri buzdolabında,diğeri ise oda sıcaklığında bekletildi. 1 ay ve 6 ay sonunda her adeziv birergruba uygulanarak makaslama bağlanma dayanımı yenidenölçüldü. Veriler kaydedilerek SPSS 20 yazılımıyla tek yönlü Varyansanalizi yapıldı (α=0.05).Bulgular: En yüksekbağlanma dayanımı 24 saat sonra hazırlanan örneklerde görüldü (18,35 MPa). 1 aysonrasında,test sonuçlarına göre buzdolabı sıcaklığında bekletilen adeziv ile hazırlanan örneklerle oda sıcaklığındabekletilen adeziv ile hazırlanan örneklerarasında istatistiksel fark bulunmazken (p>0.05), oda sıcaklığında 6 ay bekletilme sonucunda bağlanma dayanımının anlamlıderecede daha düşük olduğu gözlendi (p<0.05). Sonuç: Saklama koşulları kompozit restorasyonun dentinebağlanma dayanımını etkilemektedir. Adezivler üretici talimatlarına uygun birşekilde buzdolabında saklanmalıdır.Anahtarkelimeler:Self-Etch adeziv, makaslama bağlanma dayanımı, nanohibrit kompozitTHE EFFECT OF DIFFERENT STORAGE CONDITIONS ON THE DENTIN BOND STRENGTH OF ASELF-ETCH ADHESIVEAim: This studyevaluated the effect of different storage conditions ondentin shear bond strength of a Self-Etch adhesive.Material and Methods: Forty extracted non-caries human molars were used in this study. Flatdentin surfaces were prepared on all teeth andembedded in acrylic resin blocks with the occlusal surfaces facing up. Thesamples were divided randomly into 5 groups (n=8). ASelf-etch adhesive (ClearfilS3 Bond, Kuraray Dental, Okayama, Japan) and a nanohybrid composite resin (Grandio; Voco, Cuxhaven, Almanya) wasappli- ed on dentin surface with 3 mm diameter and 4 mm height in a mold. Inthe first group, composite resin was applied after adhesive and polymerizedwith LED curing unit (3M Espe, Seefeld, Germany). Samples were stored in distilled water for 24 hoursand then shear bond test was applied with a universal testing machine. Afterthis, one of the adhesive was  refrigerated and the other one was stored atroom temperature. After 1 month and 6 months each adhe- sive was applied on onegroup and shear test was performed. Data were recorded and one-way ANOVA testwas done with SPSS 20 software (α=0.05).Results: The highestbond strength was observed in samples prepared after 24 hours (18,35 MPa). After 1 month, according to the results, there was nosignificant difference between samples prepared with the adhesive stored atrefrigerated temperature or room temperature (p>0.05), while bond strengthvalues of room temperature after 6 months’ group were significantly lower thanthe others groups (p<0.05). Conclusion: Storage conditions of bonding adhesives are importantfactors for the bond strength of composite resins to dentin. The adhesivesshould be stored in the refrigerator as recommended by the manufacturer’sinstructions

Anahtar Kelimeler

Self-Etch adeziv, makaslama bağlanma dayanımı
1. Garbui BU, Botta SB, Reis AF, Matos AB. Comparison of chemical aging and water immersion time on durability of resin-dentin interface produced by an etch-and-rinse adhesive. J Contemp Dent Pract 2012; 13: 464-71.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Özcan KARATAŞ
Merve - İŞCAN YAPAR
Yusuf Ziya BAYINDIR