Yıl 1999, Cilt: 33 Sayı : 1234 Sayfalar 93 - 106 2013-08-06
SEKONDER VE REZİDÜEL ÇÜRÜK SIKLIĞI*
M. DEMİRCİ,F. KORAY,N. TURAN
21 261

Öz Özet1266 Klas II amalgam restorasyon incelenerek yapılan klinik -survey araştırmanın amacı; Klas II amalgam restorasyonlarda rastlanılan ve restorasyonun tekrarlanmasına neden olan sekonder çürükler ve rezidüel çürüklerden kaynaklanan rekkürent çürüklerin sıklığını saptamaktır. 1266 Klas II amalgam restorasyonun klinik ve radyolojik olarak incelenmesi ile yapılan çalışmada sekonder ve rezidüel çürüklerin lokalizasyonlarının yeri, ayrıcabireylerin yaşı, cinsiyeti,restorasyon süresi, restorasyonun içerdiği diş yüzeyleri, restorasyon yüzeyinin pürüzlülüğü de dikkate alınmıştır. Bulgular lojistik regresyon analizi ardından X2 testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. Sekonder çürüklerin sıklığı % 8,135 ve residuel çürüklerin sıklığı % 5,608 dir. Her iki çürük tipinin sıklığı ile yaş, cinsiyet, restorasyon süresi, içerdiği diş yüzeyleri, restorasyon yüzeyinin pürüzlülüğü arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir bağıntı yoktur. Çenelerin sağ ya da sol yarım çene olması ve alt ya da üst olması sekonder çürüklerin gelişmesinde ve rezidüel çürüklerin ilerlemesinde etkili değildir. Sekonder çürüklerin gingival kenardaki lokalizasyonu istatistiksel açıdan anlamlı şekildefazladır.Anahtar Sözcükler: Sekonder çürük , rezidüel çürük, yaş, cinsiyet, restorasyon süresi, restorasyonun içerdiği diş yüzeyleri, restorasyon yüzeyinin pürüzlülüğü,alt ve üst çene, sağ ve sol çene, sekonder ve rezidüel çürük lokalizasyou.AbstractThe aim of this clinical survey-study which was performed on 1266 Class 11 amalgam restorations was to asses the incidence of secondary caries and recourent caries resultes by residuel caries which cause the replacement. The age, sex, icluded surfaces of the restoration, surface roughness and duration of the restoration, and the location of the caries were recorded. Data obtained were subjected to ( Chi square ) test following logistic regression analysis test. The results were as follows: The prevalances of secondary caries and residuel caries was 8,135% and 5,608% respectively. The incidence of caries had shown no statistically significant correlation to the age, sex, duration and surface roughness of restoration and the included surfaces of the restoration. The site of the dental arch did not influence the development of secondary caries and progress of the residuel caries. The incidences of secondary and residuel caries did not show any differences between the upper and lower jaws. Statistically significant increase in the incidence of secondary caries at the gingival margin of the restoration was notable in this study.Key Words: Secondary caries, residuel caries, age, sex, icluded surfaces of the restoration, surface roughness and duration of the restoration, upper and lower jaws, right and left jaws, the location of the secondary and residuel caries.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
M. DEMİRCİ
F. KORAY
N. TURAN