XVII. YÜZYIL OSMANLI TASVİR SANATINDA TÂCÜ’T-TEVÂRÌH ADLI EL YAZMASI ESERE AİT TASVİRLERİN BİÇİM VE KOMPOZİSYON YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Osmanlı minyatürleri, İslam tasvir sanatında önemli bir yere sahiptir. Bu öneminin başlıca nedenlerinden birisi de tarihi belge niteliğine sahip olmasıdır. Geçmişten günümüze kadar gelen el yazması eserlere ait örnekler belgesel yaklaşımıyla kültürün canlı tanığı gibidir. Özellikle tarih konulu eserlerin gerçeğe bağlı kalınarak resmedilmesi Osmanlı minyatür sanatını çağdaşı olan diğer kültürlerin minyatür sanatından daha üstün kılmıştır. Ayrıca geçmişten günümüze taşınan görsel belgeler Türk tasvir sanatına da esin kaynağı olmuştur. Araştırmamızda İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T. 5970 Envanter numarada bulunan ve Osmanlı Tarihi hakkında bilgi veren “Tâcü‟t-Tevârìh” adlı esere ait 6 adet minyatürün biçim ve kompozisyon açısından incelenmesi yapılmıştır

EVALUATION OF THE FIGURES OF TÂCÜ’T-TEVÂRÌH MANUSCRIPT FROM XVII CENTURY OTTOMAN FIGURATIVE ARTS IN TERMS OF STYLE AND COMPOSITION

The Ottoman miniatures are very important for Islamic figurative arts. One of the reasons of their importance is that they are considered as historical documents. The samples belonging to the manuscripts that survive up until today are like living witnesses of the culture from the viewpoint of documentary approach. Fact-based painted history-related pieces makes Ottoman miniature arts superior than miniature art of other cultures of the same period. Also, visual documents that are sustained up until today provide an inspiration for Turkish figurative arts. In the research, we have investigated 6 miniatures taken from “Tâcü‟t-Tevârìh”, a work provides information about Ottoman History and available with inventory number T.5970 in the Library of Istanbul University, in terms of form and composition

Kaynakça

Aktepe, Münir (1958). Hoca Sa‟deddin Efendi‟nin Tâcü‟t-Tevarih‟i ve Bunun Zeyli Hakkında. Türkiyat Mecmuası, XII, (106), 109.

Daş, Abdurrahman (2004). Hoca Saadeddin Efendi‟nin Hayatı ve Eserleri, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Konya Selçuk Üniversitesi), 14, 165-207.

Değirmenci, Tülin (2007). “Resmedilen Siyaset: II. Osman Devri (1618-1622) Resimli El Yazmalarında Değişen İktidar Sembolleri”, d.n. 25.

Mahir, Banu (1998). “Resim Gösterim Amacıyla Hazırlanmış Bir Grup XVII. Yüzyıl Osmanlı Minyatürü”, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı”, Sanat Tarihi Derneği Yayınları, İstanbul,130.

Süreyya, Mehmed (1996). Sicill-i Osmani, c.II, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Turan, Şerafettin (1998). “Hoca Sâdeddin Efendi”, DİA, C.18, İstanbul, 196-198.

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c39/c390231.pdf, 14 Ocak 2018‟de erişildi.