TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN SORUNUNA BAKIŞI VE HANGİ KAVRAMLAR ÜZERİNDEN İNŞA ETTİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Filistin sorunu Ortadoğu‟nun 14 Mayıs 1948 tarihinde David Ben Gurion başkanlığında Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi‟nin İsrail devletini kurduğunu açıklamasından beri Ortadoğu‟nun uzun soluklu etnik, dini ve toprak paylaşımı temellerine dayalı bir sorundur. Aynı topraklar üzerinde hak iddia edilmesinden dolayı spesifik olarak, aynı topraklar üzerinde hak iddia eden Filistin ve İsrail toplulukları arasında olan sorun; tarafların etnik dini yapısı ve bölgenin jeopolitik öneminden dolayı uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Arap ülkeleri ve ABD için oldukça hassas olan Filistin sorunu Türkiye için de çok özel ve farklı bir anlam ifade etmektedir. Tarihsel bir takım sorumlulukların yanında Türkiye‟de kedini muhafazakâr demokrat, milliyetçi, sosyal demokrat veya sosyalist olarak nitelendiren kesimlerin her biri Filistin davasına farklı anlamlar ve bağlamlar yükleyerek benimsemişlerdir. Bu noktada hiçbir ülkede Türkiye‟de olduğu gibi bir amaç birliği olmadığından sorunun çözümü noktasında Türkiye diğer ülkelerin bir adım önünde yer alıyor. Özellikle AK Parti döneminde Filistin meselesinde şüphesiz Türkiye ciddi bir taraf konumuna geldi. Buna paralel olarak ülkemizde de mesele daha çok içselleştirildi. Örneğin Ak Parti Hükümetinin söylemi İslamcı bir anlayışla ve tarihi referans alan bir bakış açısını oluşturan kavramlar üzerinden inşa etmiştir

The Palestinian Question Since the Middle East's announcement on 14 May 1948 that the Jewish National

Council in Tel-Aviv, headed by David Ben Gurion, established the state of Israel, it is a question based on the long-standing ethnic, religious and land-sharing bases of the Middle East. The problem between the Palestinian and Israeli communities which claim specifically on the same territory because they are claimed on the same territory; has become an international problem due to the ethnic religious structure of the parties and the geopolitical importance of the region. Arab countries and the Palestinian issue is very sensitive for the US represents a very special and a different meaning for Turkey. Besides a number of historical responsibility cat in Turkey conservative democrat, nationalist, each of the segments described as social democrats or socialists adopted by installing different meanings and contexts for the Palestinian cause. At this point, no country in the problem's solution is not an objective point of unity as it is taking place in Turkey Turkey is one step ahead of other countries. Especially during the AK Party in Turkey came to the question of Palestine undoubtedly a serious side position. Parallel to this, the issue was more internalized in our country. For example, the AK Party government has built its rhetoric on concepts that constitute an Islamist understanding and a point of view that takes reference to history

Kaynakça

1. Andrew Heywood, Siyasi Ġdeolojiler, Adres Yayınları, 5. Baskı, 2013, Ankara

2. Baskın Oran( Editör) Türk DıĢ Politikası, Cilt:1 1919-1980, 10. Baskı, 2004 Ġstanbul, İletişim Yayınları

3. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika Ve DıĢ Politika Analizi, 2012, Der Yayınları, istanbul

4. Mete Çubukçu, Bizim Filistin Bir DireniĢin Tarihçesi, 2004,Metis yayınları, istanbul

5. Noam Chomsky- Ilan Pappe, YaĢamla Ölüm Arasında Gazze, 20011,bgst yayınları istanbul.

6. Selin Çağlayan, israil Sözlüğü, 2010, iletişim Yayınları, 3. Baskı, istanbul

7. Bülent AKKUş, TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ‟NDE SOSYALĠZM: Türkiye Komünist Partisi‟nin Cumhuriyet Halk Partisi‟ne BakıĢı Ve Özgün Bir DüĢünür Ve Siyaset Adamı Olarak Mehmet Ali Aybar, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi ,Cilt: 8 Sayı: 40, Ekim 2015.

8. Prof. Dr. Erol Güngör, Dünden Bugünden Tarih- Kültür- Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, 4. Basım,1987, Ġstanbul.

9. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Doç. Dr Kemal Yakut, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Yayını, Türk DıĢ Politikası 1, 3. Baskı Mart 2015, EskiĢehir

10. 2 4 ARALI K 199 5 REFAH PARTĠSĠ SEÇĠ M BEYANNAMES Ġ (ÖZET), T.B.M. M Kütüphanesi YER : 91-3939 YIL :1995 DEM 96-1072.

11. Prof. Dr. FAHĠR ARMAOĞLU,20'ĠNCĠ YÜZYIL SĠYASĠ TARĠHĠ, 1914-1995, 23. Baskı,2017, TĠMAġ YAYINLARI

12. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/KA%C5%9ETANY%C3%BCksel-ORTA-DO%C4%9EU%E2%80%99DA-ARAP- %C4%B0SRA%C4%B0L-M%C3%9CCADELELER%C4%B0-VET%C3%9CRK%C4%B0YE.pdf

13. http://marksist.org/icerik/Tarihte-Bugun/2022/2-Haziran-1964-Filistin-KurtulusOrgutu-kuruldu

14. http://tustav.org/yayinlar/sureli_yayinlar/yon/Y%C3%B6n%20Dergisi%20-%20C1%20-%20Sayi%20-%20011.pdf om/2011/04/03/filistin-kurtulus-orgutu-fko/

15. http://www.nkfu.com/arap-israil-savaslari-sebepleri-ve-sonuclari/

16. (https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/KUTUPHANEDE%20BULU NAN%20DIJITAL%20KAYNAKLAR/KITAPLAR/SIYASI%20PARTI%20YAYINLARI/199601072%20RP%20SECIM%20BEYANNAMESI%201995/199601072%20 RP%20SECIM%20BEYANNAMESI%201995.pdf)

17. https://www.tccb.gov.tr/receptayyiperdogan/konusmalar/

18. http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-dunya-islambilginleri-baris_-itidal-ve-sagduyu-inisiyatifi-toplantisinda-yaptiklari.tr.mfa

19. http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun_-uluslararasikudus-topla http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nundunya-islam-bilginleri-baris_-itidal-ve-sagduyu-inisiyatifi-toplantisindayaptiklari.tr.mfantisi_nin-acilisinda-yaptiklari-konusma_-12-mayis-2014_-an.tr.mfa