BOBİ FRS VE TMS/TFRS ARASINDAKİ FARKLARIN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı: Bilanço ve Gelir tablosu açısından,1 Ocak 2018tarihi itibariyle uygulaması zorunlu olan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KGK tarafından yayınlanan, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlar BOBİ FRS ile Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları TMS/TFRS arasında Bilanço ve Gelir tablosu açısından farkların belirlenebilmesidir BOBİ FRS temel alınarak, TMS/TFRS ile tamamen veya kısmen farklı olan noktalar özet tablolarda karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. BOBİ FRS ile TMS/TFRS‟ nin arasında fark olsa da genel olarak uyumlu oldukları.TFRS‟ye göre BOBİ FRS‟nin daha sade bir dille kaleme alınmış olduğu görülmüştür. Kapsamlı kar kavramının kullanılmadığı BOBİ FRS‟de finansal durum tablosu ve kar zarar tablosu formatında farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Maliyet esaslı bir finansal raporlamayı orta büyüklükteki işletmeler için getiren BOBİ FRS, büyük işletmeler için finansal tablo kalemlerinin ölçümünde gerçeğe uygun değer kavramı TMS/TFRS‟ye uyumlu olarak korunmuş ve büyük işletmelerin yükümlülüklerine ayrıntı getirilmiştir

COMPARISON OF THE DIFFERENCES BETWEEN BOBI FRS AND TMS/TFRS ON THE BALANCE SHEET AND INCOME TABLES REGULATION

The aim of this study is to determine the differences between the Financial Reporting Standards for large and medium enterprises BOBI FRS published byPublic oversight which is to be applied/implemented after january 1st,2018 and the Financial Reporting Standards TAS/TFRS .For this, based on BOBI FRS sections, the points that differ completely or partly from TAS/TFRS are presented in comparison with summary tables. Although there is a difference between FRS and TMS / TFRS, they are generally compatible. According to FRS, BOBI FRS has been written in a simpler language. There is a difference in the format of the statement of financial position and profit and loss table in the FRS where the concept of comprehensive profit is not used. BOBİ FRS brings cost-based financial reporting for medium-sized enterprises and the concept of fair value has been preserved in accordance with the TMS / TFRS in the measurement of financial statement items for large enterprises.

Kaynakça

Akarca,A.:Şafak,M.,(2017,24 Ağustos),Bağımsız Denetimde Uygulanacak Yeni StandartlarBOBİ FRS,Verginin Gündemi www.dunya.com.Erişim Tarihi:16.05.2019

Alataş, A., Kılıç, İ., (2018), Özet Tablolar İle Bobi Frs Ve Tms/Tfrs Arasındaki FarklarınKarşılaştırılması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 6, Ocak 2018, s. 453-478.

Karapınar, A.Eflatun,A.O.(2017),2018 BOBİ FRS,Gazi Kitabevi,1.Baskı,Ankara

Kızıl, A.; Fidan,M.M.;Kızıl,C. & Keskin, İ. (2016). ,TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Uygulamalar,Yorumlar, Muhasebeleştirme, Der yayınları:435,İstanbul,s.1.

Örten,R.;Kaval,H.& Karapınar,A.(2017)., TMS-TFRS Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları,Gazi Kitabevi,10,Baskı,Ankara

ankatrio.com.tr.Erişim tarihi:15.05.2019

29 Temmuz 2017 Cumartesi,Resmî Gazete Sayı : 30138

www.kgk.gov.tr