MERINOS, MORKARAMAN, IVESI VE TUJ KUZULARıNDA KANDA HEMOGLOBIN KONSANTRASYONU VE HEMATOKRIT DEĞERLERI ILE BESI PERFORMANSı ARASıNDAKI ILIŞKILER / BLOOD HAEMOGLOBıN CONCENTRATıON AND ı ı E M A T O C R ıT VALUES ıN MERıNO, RED KARAMAN, AWASSı AND TUSHıN LAM

Öz ÖZET : Araştırmada 7-8 aylık kuzuların besi başında, ve besi sonundaki kan eritrosit özellikleri tespitedilerek, canlı ağırlıklarıyla olan ilişkileri incelenmiştir. Her iki kan parametresinin besi sonunda önemli derecedeartış gösterdiği ve canlı ağırlıklarla müspet ilişkili olduğu gözlenmiştir.SUMMAR Y : in this study, at the begining and end of fattening, blood erythrocyte characteristics oflambs which were 7-8 monıhs ofage were determined and the relationships wtth neights were investigated. Bothbtood parameters increased signifıcantly at the end of fattening and they had pozitife relaıionship with liveweights.

7423 4336

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İĞDIR OVASINDA ISLAH EDİLEN TOPRAKLARIN YENİDEN TUZLULAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / RESALINITY OF SOILS VVHICH VVERE RECLAIMED BEFORE IN THE İĞDIR PLAIN

Ömer ANAPALI

FUNGİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIĞIN GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ

Erkol DEMİRCİ

EKMEĞİN KALİTESİ ÜZERİNE YOĞURUCU VE FIRIN TİPLERİNİN ETKİSİ / THE EFFECTS OF M1XER AND ÖVEN TYPES ON BREAD QUALITY

H. Gürbüz KOTANCILAR, İlyaz ÇELİK

TÜRKİYE' DE TESCİLLİ FASULYE ÇEŞİTLERİNE AİT TOHUMLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BESİN BİLEŞİMLERİ / SEED CHARACTERISTICS OF REGISTERED BEAN CULTİVARS IN TURKEY

İsmail GÜVENÇ, Fatma GÜNGÖR

ET HAYVANLARININ KARKASLARI ÜZERİNE ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONUN ETKİLERİ

Mete YANAR

TÜRKİYE'DE BULUNAN BAZI VESPİDAE (HYMENOPTERA: VESPOIDEA) TÜRLERİNİN YUVALARININ YAPISI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR / STUDIES ON STRUCTURE OF THE NESTS OF SOME TURKISH VESPİDAE (HYMENOPTERA, VESPOIDEA)

Erol YILDIRIM

FİZİKSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA HAVA FOTOĞRAFLARI VE KULLANIM OLANAKLARI

Abdullah KELKİT, İlgar KIRZIOĞLU

KIVRIK ÇEPERLİ PLASTİK DREN BORULARININ TS 9128'E GÖRE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ LZE9RİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON DETERMINATİON OF SOME PROPERTIES OF CORRUGATED PLASTIC DRAIN TUBES ACCORDING TO TS 9128

Vahdettin TOSUNOĞLU, Ömer ANAPALI

DEĞİŞİK FİĞ+TAHIL KARIŞIMLARI İÇİN EN UYGUN KARIŞIM ORANI ve BİÇİM ZAMANININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A STUDY ON THE DETERMINATION OF OPTİMUM MIXTURE RATES AND CUTTING STAGES FOR DIFFERENT VETCH + CEREAL MIXTURES

Mustafa TAN, Yunus SERİN

MERINOS, MORKARAMAN, IVESI VE TUJ KUZULARıNDA KANDA HEMOGLOBIN KONSANTRASYONU VE HEMATOKRIT DEĞERLERI ILE BESI PERFORMANSı ARASıNDAKI ILIŞKILER / BLOOD HAEMOGLOBıN CONCENTRATıON AND ı ı E M A T O C R ıT VALUES ıN MERıNO, RED KARAMAN, AWASSı AND TUSHıN LAM

Hayri DAYIOĞLU, Ünsal DOĞRU