İĞDIR OVASINDA ISLAH EDİLEN TOPRAKLARIN YENİDEN TUZLULAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / RESALINITY OF SOILS VVHICH VVERE RECLAIMED BEFORE IN THE İĞDIR PLAIN

Öz ÖZET: İğdır ovasında Hanako, Hal/eli ve Melekli köylerinde oltnak üzere tuzluluk ve sodyumluluksorunu olan üç yerde kadameli ıslah yöntemiyle ıslah çalışması yürütülmüştür. Toprakta 0-90 cm'lik derinlikleEC 4 mmhoslcm'nin, ESP değeri ise 15'ten aşağı bir seviyeye düşürülmüştür.Islah edilen deneme parseller, etrafındaki açık hendekler kapatılarak doğal halleriyle terkedilmiştir, ikinciyılın sonunda toprağın 0-90 cm'lik kısmında EC değeri 4 mmhosfcm'mn, ESP değeri ise 15'in üzerine çıkmıştır.Tuzlulaşma nedenleri ortadan kaldırılmadıkça veya önlemler alınmadıkça yapılan ıslah çalışmalarınınbaşarıya ulaşamayacağı görülmüştür.RESALINITY OF SOILS VVHICH VVERE RECLAIMED BEFORE IN THEİĞDIR PLAIN SUMMARY: The siep by step reclamation method yvere applied on the soil which have theproblems ofsalinity and alkalinity in Hanako, Halfeli and Melekli villages in the iğdir plain. EC *>as decreasedunder 4 mmhos/cm in the depih of 0-90 cm and ESP vvai- decreased under 15 in soils.The open dilches around ıhe reclaimed plots were covered and were nalurally left. The value ofEC of thesoils in the depth of 0-90 cm increased above 4 mmhos/cm and ıhe value of ESP increased above 15 in the endof the period of 2 years.h is concludedfrom this research that, the reclamation applications will noı able to be succesşful unlessthe factors causing the saliniry are eleminated or the precauıions are taken

28379 14612

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇEŞİTLİ IRK KUZULARDA ALKALİN FOSFATAZ KAN ENZİMİ AKTİVİTESİ VE TOTAL KAN PROTEİN KONSANTRASYONU İLE BESİ GÜCÜ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ ARAŞTIRMALAR / A COMPARATIVE STUDY ON THE RELATIONSHIP OF BLOOD ALKALİN PHOSPHATASE ACTİVİTES AND TOTAL BLOOD PROT

Hayri DAYIOĞLU, Ünsal DOĞRU

İĞDIR OVASINDA ISLAH EDİLEN TOPRAKLARIN YENİDEN TUZLULAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / RESALINITY OF SOILS VVHICH VVERE RECLAIMED BEFORE IN THE İĞDIR PLAIN

Ömer ANAPALI

TÜRKİYE'DE BULUNAN BAZI VESPİDAE (HYMENOPTERA: VESPOIDEA) TÜRLERİNİN YUVALARININ YAPISI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR / STUDIES ON STRUCTURE OF THE NESTS OF SOME TURKISH VESPİDAE (HYMENOPTERA, VESPOIDEA)

Erol YILDIRIM

MERINOS, MORKARAMAN, IVESI VE TUJ KUZULARıNDA KANDA HEMOGLOBIN KONSANTRASYONU VE HEMATOKRIT DEĞERLERI ILE BESI PERFORMANSı ARASıNDAKI ILIŞKILER / BLOOD HAEMOGLOBıN CONCENTRATıON AND ı ı E M A T O C R ıT VALUES ıN MERıNO, RED KARAMAN, AWASSı AND TUSHıN LAM

Hayri DAYIOĞLU, Ünsal DOĞRU

ET HAYVANLARININ KARKASLARI ÜZERİNE ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONUN ETKİLERİ

Mete YANAR

KIVRIK ÇEPERLİ PLASTİK DREN BORULARININ TS 9128'E GÖRE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ LZE9RİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON DETERMINATİON OF SOME PROPERTIES OF CORRUGATED PLASTIC DRAIN TUBES ACCORDING TO TS 9128

Vahdettin TOSUNOĞLU, Ömer ANAPALI

FUNGİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIĞIN GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ

Erkol DEMİRCİ

FİZİKSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA HAVA FOTOĞRAFLARI VE KULLANIM OLANAKLARI

Abdullah KELKİT, İlgar KIRZIOĞLU

TÜRKİYE' DE TESCİLLİ FASULYE ÇEŞİTLERİNE AİT TOHUMLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BESİN BİLEŞİMLERİ / SEED CHARACTERISTICS OF REGISTERED BEAN CULTİVARS IN TURKEY

İsmail GÜVENÇ, Fatma GÜNGÖR

ERZURUM YÖRESİNDE SİLAJ AMACIYLA YETÎŞTİRİLEBİLECEK MISIR ÇEŞİTLERÎ / DETERMINATION OF CORN CULTIVARS FOR SILAGE PRODUCTION IN ERZURUM

Ali ÖZTÜRK, Aydın AKKAYA